HR EN

Grad Koprivnica

Otvoreni javni poziv za prodaju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

Na temelju članka 4. Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/18.) Grad Koprivnica objavljuje

OTVORENI JAVNI POZIV
za prodaju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

I. Prodavatelj poslovnih udjela

GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, OIB: 62112914641, tel: 048/279 555, fax: 048/279 543, e-mail: grad.koprivnica@koprivnica.hr

II. Osnovni podaci

GRAD KOPRIVNICA Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, OIB: 62112914641, je osnivač/član trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 41412434130, sa sjedištem u Koprivnici, (Grad Koprivnica), Mosna ulica 15, koje je upisano u Sudskom registru trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 010036309, i drži u društvu 21 (dvadesetjedan) poslovni udjel, i to:

  • 1 (jedan) poslovni udjel u nominalom iznosu od 185.246.000,00 kn (sto osamdeset pet milijuna dvijesto četrdeset šest tisuća kuna) te
  • 20 (dvadeset) poslovnih udjela, svaki u nominalnom iznosu od 189.100,00 kn (sto osamdeset devet tisuća sto kuna),

koji odgovaraju temeljenom kapitalu Društva koji iznosi 189.028.000,00 kn (sto osamdeset devet milijuna dvadeset osam tisuća kuna).

III. Predmet prodaje

GRAD KOPRIVNICA (u daljnjem tekstu: Prodavatelj),  prodaje:

  • 20 (dvadeset) poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću, Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB:41412434130, svaki u nominalnom iznosu od 189.100,00 kn

(stoosamdesetdevettisućastokunanulalipa).

IV. Cijena poslovnih udjela

Cijena za 1 (jedan) poslovni udjel u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću, Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB:41412434130, utvrđena je Odlukom o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/18.) i iznosi 189.100,00 kuna (stoosamdesetdevettisućastokunanulalipa).

V. Uvjeti kupnje

Poslovni udjeli se prodaju zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave  (u daljnjem tekstu: JLS) koje iskažu interes do prodaje svih 20 (dvadeset) poslovnih udjela prema redoslijedu zaprimljenih ponuda i iskazanih interesa uz ispunjavanje kriterija koji se uzimaju u obzir kao prednost pri kupnji, a sve u cilju zajedničke provedbe mjera gospodarenja otpadom i organiziranja kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog načina gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom kao i obavljanja komunalnih djelatnosti putem trgovačkog društva  KOMUNALAC d.o.o.  sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Kriteriji za odabir prema kojima se određuje prednost pri kupnji:

  1. geografska povezanost JLS sa trenutnim distribucijskim područjem Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o.  Koprivnica
  2. blizina sjedišta JLS u odnosu na registrirano sjedište Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o.  Koprivnica (uzima se podatak sa GoogleMaps),
  3. postojeće obavljanje komunalne djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu od strane Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. za JLS
  4. ekonomska opravdanost za provođenje mjera zajedničkog gospodarenja otpadom i/ili obavljanje komunalnih djelatnosti u zainteresiranoj JLS.

VI. Dokumentacija

Zainteresirana JLS je dužna dostaviti:

  1. Iskaz interesa za kupnju koji treba sadržavati namjeru za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom/obavljanje komunalnih djelatnosti putem Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica
  2. Ispunjeni obrazac ponudbenog lista.
  3. Ovjeren BON-2 ili SOL-2, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva.

VII. Jamstvo

Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja Ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika na traženje Prodavatelja, odbijanja potpisivanja ugovora odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ponuditelj je dužan dostaviti navedeno jamstvo u obliku zadužnice na iznos od 189.100,00 kuna (devedesettisućakuna), potvrđene od strane javnog bilježnika.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj je, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana kod potpisivanja ugovora dužan dostaviti zadužnicu na iznos 189.100,00 kuna, potvrđene od strane javnog bilježnika.  Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora služi zadužnica dostavljena u ponudi kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

VIII. Rok za iskaz interesa i dostavu ponuda

Početni rok za dostavu ponuda odnosno iskaz interesa prema ovom javnom pozivu je  21.9.2018. godine u 12.00 sati bez obzira na način dostave, te je nadalje otvoren sve do prodaje svih 20 (dvadeset) poslovnih udjela.

Predane ponude ili one poslane poštom  na objavljeni otvoreni javni poziv moraju stići u sjedište prodavatelja, Zrinski trg 1, Koprivnica do naprijed navedenog roka odnosno do prodaje svih 20 (dvadeset) poslovnih udjela.

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 dana od roka za dostavu ponude odnosno dostave ponude nakon početnog roka.

Zatvorene i zapečaćene omotnice s ponudom mogu se predati neposredno na adresi prodavatelja GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, Koprivnica (Pisarnica), svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, ili poslati poštom preporučeno na adresu GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, Koprivnica u zatvorenoj omotnici s naznakom «ZA OTVORENI JAVNI POZIV – KOMUNALAC d.o.o. – NE OTVARATI ».

U prostorijama GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, Koprivnica, dana  21.9.2018. godine (petak) u 12,00 sati započet će postupak javnog otvaranja ponuda za prvi krug otvorenog javnog poziva, kojeg će provoditi Povjerenstvo uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja ili njihovih opunomoćenika.

Ponude pristigle u sjedište prodavatelja nakon početnog roka za podnošenje ponuda otvarat će se dan nakon njihova primitka o čemu će ponuditelj biti obaviješten.

IX. Način odabira

Povjerenstvo utvrđuje ispunjavanje kriterija i prednost pri kupnji iz točke V. ovog javnog poziva te valjanost priložene dokumentacije i svoj prijedlog upućuje gradonačelniku.

Na temelju prijedloga Povjerenstva gradonačelnik Grada Koprivnice u skladu sa Zakonom o proračunu utvrđuje prijedlog odluke/a o prodaji odnosno prijenosu poslovnih udjela ponuditeljima koji ispunjavaju uvijete temeljem ovog javnog poziva, te odluku/odluke upućuje Gradskom vijeću Grada Koprivnice na donošenje. Odluka Gradskog vijeća dostavlja se ponuditeljima u roku 5 dana od dana donošenja.

O odluci gradonačelnika kojom se ne prihvaća ponuda, ponuditelji će biti obaviješteni u roku 5 dana od dana donošenja odluke.

X. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE

Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sklopit će se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke na Gradskom odnosno Općinskom vijeću kojom će se odobriti prijenos odnosno stjecanje poslovnog udjela i sklapanje navedenog ugovora.

Rok za plaćanje je 8 (osam) dana od dana sklapanja ugovora uz mogućnost plaćanja na rate do najviše šest mjesečnih rata uz obvezu izdavanja sredstva osiguranja plaćanja, u kojem slučaju se može iskoristiti i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

GRAD KOPRIVNICA ZADRŽAVA PRAVO NE ODABRATI NITI JEDNU PONUDU TE U TAKVOM SLUČAJU NEMA NIKAKVE OBVEZE PREMA PONUDITELJIMA.

XI. Objava natječaja

Natječaj se objavljuje na web stranici  te u tiskanom izdanju lokalnih novina.

XII. Dodatne informacije

Revizorsko izvješće KOMUNALCA d.o.o. dostupno je u sudskom registru odnosno RGFI javnoj objavi.

Troškove u svezi prijenosa udjela snosi kupac.

Obrazac ponudbenog lista može se preuzeti na www.koprivnica.hr

Osobe zadužene za kontakt su:

U GRADU KOPRIVNICI: Zdravko Punčikar, dipl.oec., tel. 048/279-551 e-mail: grad.koprivnica@koprivnica.hr,

U KOMUNALCU d.o.o.: Matija Torma, mag.iur., tel. 048/251-805, e-mail: info@komunalac-kc.hr

Gradonačelnik:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice