HR EN

Grad Koprivnica

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) članka 40. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice, broj:4/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst i 1/18) i  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/19),  Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 21. sjednici održanoj 17.12.2019.godine, donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice 

I. 

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice, na području katastarskih općina Koprivnica, Herešin, Koprivnički Bregi, Jagnjedovac – grad, Reka, Kunovec Breg i Glogovac, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu predviđeno za zakup i/ili povrat (u daljnjem tekstu: Program).

II. 

Poljoprivredno zemljište koje je Programom iz točke I. ove Odluke predviđeno za zakup i/ili povrat, daje se u zakup na rok do 5 godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja tog zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

III.

Gradsko vijeće Grada Koprivnice provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

IV.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine“ br. 89/18).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Koprivnice u trajanju od 30 dana.

 

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Koprivnici u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Koprivnice

VI.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grad Koprivnice sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Koprivnice na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje nadležnom tijelu Koprivničko-križevačke županije i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII. 

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice.

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Koprivnice“

KLASA: 320-02/18-01/0002
URBROJ: 2137/01-05-01/2-19-66
Koprivnica, 17.12.2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KOPRIVNICE
PREDSJEDNIK: Ivan Pal, prof.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice