HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini označenoj kao k.č.br. 886 k.o. Jagnjedovec-grad koja graniči sa predmetnom nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000038
URBROJ: 2137/01-07-01/8-20-0010
Koprivnica, 16.01.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini
označenoj kao k.č.br. 886 k.o. Jagnjedovec-grad koja graniči sa predmetnom nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola

Investitorica: PETRA MUJKIĆ, HR-48000 KOPRIVNICA, DRAGANOVEC, ULICA MIRNI DOL 48

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • građenje građevine stambene namjene (obiteljske kuće), slobodnostojeće prizemne zgrade s pomoćnim prostorom u funkciji stambenog (garaža za dva osobna vozila), skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici označenoj kao k.č.br. 885/1 k.o. Jagnjedovec-grad (Starigrad, Ulica kanalska bb).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.01.2020. godine od 09:00 – 11:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, Zrinski trg 1, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, soba 4B u prizemlju (N. Hunjadi).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Nenad Hunjadi, mag.ing.aedif.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice