HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – pješačko-biciklističkog pothodnika, prometnog sustava, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000005
URBROJ: 2137/01-07-01/8-20-0004
Koprivnica, 31.01.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD KOPRIVNICA, HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:

  • građenje građevine infrastrukturne namjene – pješačko-biciklističkog pothodnika, prometnog sustava, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata koji čine katastarske čestice označene kao k.č.br. 13579, 7766, 13575, 7795/2, 13625, 13546/1, 7801/2, 7795/1, 7800, 13546/2, 7803/1 sve k.o. Koprivnica (kojeg u naravi čine: dio ispod željezničke pruge R202 i državne ceste D2 te dio Ulice Gorička, Ulice Širovice i Ulice pod lipama, u naseljima Koprivnica i Starigrad).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.02.2020. godine od 08:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, Zrinski trg 1, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, soba 4B u prizemlju (N. Hunjadi).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Nenad Hunjadi, mag.ing.aedif.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice