HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta Tomislav Lončar, Aleksandra Lončar

Javni poziv za uvid u spis predmeta Tomislav Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A Aleksandra Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000009
URBROJ: 2137/01-07-01/1-19-0011
Koprivnica, 06.03.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Tomislav Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A
Aleksandra Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A

I. Pozivamo vlasnike nekretnine označene u zemljišnoj knjizi kao k.č.br. 168/5 k.o. Herešin (odnosno k.č.br. 597/3 k.o. Herešin kako je ista označena u katastarskom operatu) i nekretnine označene u zemljišnoj knjizi kao k.č.br. 168/4 k.o. Herešin (odnosno k.č.br. 597/2 k.o. Herešin kako je ista označena u katastarskom operatu) i to:

Josipa Težaka, u zemljišnim knjigama upisanog na adresi Herešinska 29, Koprivnica i Žganec Ivana, u zemljišnim knjigama upisanog na adresi Herešin 29/43

 na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole kojim se odobrava građenje građevine stambene namjene (jedna stambena jedinica), 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 599710 k.o. Herešin koja se formira parcelacijom iz dijela sadašnje k.č.br. 599/1 k.o. Herešin (kako je ista navedena u katastarskom operatu) odnosno iz dijela sadašnje k.č.br. 152/5 k.o. Herešin (kako je ista navedena u zemljišnoj knjizi), a koja se u naravi nalazi u Herešinu u Zagorskoj bb.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. ožujka 2019. godine (ponedjeljak) od 9:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba 4C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku.

IV. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VI. Predmetni poziv upućuje se strankama za koje je u tijeku postupka utvrđeno da dostava nije moguća odnosno da je neprikladna te da je riječ o osobama nepoznata boravišta, a sve sukladno čl. 116. st. 2. i st. 1. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17.)

Voditeljica odsjeka:
Sandra Petak-Samardžić, dipl.ing.arh.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice