HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta Štefan Sokač i Ana-Maria Magić Sokač

Javni poziv za uvid u spis predmeta Štefan Sokač i Ana-Maria Magić Sokač, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mije Šimeka 53

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000098
URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0010
Koprivnica, 27.03.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
ŠTEFAN SOKAČ I ANA-MARIA MAGIĆ SOKAČ, HR-48000 KOPRIVNICA, ULICA MIJE ŠIMEKA 53

I. Pozivamo nositelja stvarnog prava na nekretnini označenoj kao k.č.br. 405 i 406/1 k.o. Herešin, upisan u zemljišnoj knjizi kao Stjepan Magić, na adresi u Francuskoj, FR-92300 Levahllois, 17 Ruede Lorraine (pismeno vraćeno s naznakom „nedovoljna adresa“), na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine stambene namjene s jednom stambenom jedinicom (obiteljska kuća) i

– građenje građevine stambene namjene (pomoćna – garaža), 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 405/1 (formira se od k.č.br. 405 dio i 406/1 dio) k.o. Herešin (Herešin, Hrvatske državnosti bb).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 8.4.2019 u 12,00 sati, na lokaciji – Zrinski trg 1, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Dodatne usmene informacije o predmetnom zahvatu mogu se dobiti u toku radnog vremena na tel: 048/654-856, Dejana Stanić.

V. Dostava poziva se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice