HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000047
URBROJ: 2137/01-07-01/6-19-0010
Koprivnica, 22.07.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2 skupine – izgradnja vodovodne mreže (dionica TV 1 – Herešin, Zagorska ulica) i
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2 skupine – izgradnja vodovodne mreže (dionica TV 2 – Koprivnica, Ul. Ž. Selingera),

u obuhvatu zahvata na dijelu katastarskih čestica označenih kao k.č.br. 590/4 i 599/5 obje k.o. Herešin te k.č.br. 5418, 5417, 5416, 13563/2, 5519, 5518, 5520 i 5524 sve k.o. Koprivnica (Herešin-dio Zagorske ulice, Koprivnica-dio Ulice Željka Selingera).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 2.8.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, Zrinski trg 1 (prostorije nadležnog Upravnog odjela, prizemlje, soba 7).
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke, a dodatne informacije se mogu dobiti usmeno na broj telefona: 048/654-854 (Z. Jagar).

Viši referent za prostorno uređenje
Zdravko Jagar, ing.građ.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice