HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Josip Juratovic

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000106
URBROJ: 2137/01-07-01/5-19-0007
Koprivnica, 23.01.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
JOSIP JURATOVIC, DE-74831 GUNDELSHEIM, ORTSSTRASSE 151

I. Pozivamo vlasnicu nekretnine označene kao k.č.br. 10262 upisanu u zk.ul. br. 4390 k.o. Koprivnica, Anu Čordašev, u zemljišnim knjigama upisanu na adresi, Koprivnica, Dubovečki breg 25, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjene i dopune Rješenja kojim se odobrava:

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – obiteljska kuća, stambeni i pomoćni prostor u funkciji stambenog kao jedna funkcionalna cjelina

na postojećoj građevnoj čestici označenoj kao k.č.br. 10263 k.o. Koprivnica (Koprivnica, Vinogradska ulica 120).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.02.2019. godine u 09:00, na lokaciji: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, (prostorije nadležnog Upravnog odjela, prizemlje – soba 7).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Viši referent za prostorno uređenje
Zdravko Jagar, ing.građ.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice