HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije  HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • formiranje građevne čestice građevine – parcelacija postojeće k.č.br. 2222/4 k.o. Koprivnica i formiranje nove k.č.br. 2222/7 k.o. Koprivnica na kojoj će biti izgrađena transformatorska stanica;
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije –transformatorska stanica TS „Strossmayerova 2“ – građevina 3. skupine na novoformiranoj k.č.br. 2222/7 k.o. Koprivnica;
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije priključni 10(20) kabelski vod, građevina 3. skupine koji se nalazi u obuhvatu zahvata kojeg čine k.č.br. 2222/4, 2224/9, 2224/4, 2222/1, 2216/3, 3102 i 2179 sve k.o. Koprivnica;
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja nn mreže – građevina 3 skupine, koji se nalazi u obuhvatu zahvata kojeg čine k.č.br. 2222/4, 2224/9, 2224/4, 2222/1 i 2209 sve k.o. Koprivnica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.4. – 4.5 2015. godine u vremenu od 8,00 – 14,00 sati u Gradu Koprivnici, Upravnom odjelu za komunalnog gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg 1, soba 4C .

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Stranka koja se ne odazove javnom pozivu ne može radi toga tražiti obnovu postupka izdavanja građevinske dozvole.

VI. Ovaj poziv izlaže se na oglasnoj ploč naslovnog Upravnog odjela, na mrežnim stranicama Grada Koprivnica. te u obuhvatu zahvata za koji je zatraženo izdavanje građevinske dozvole.

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000003
URBROJ: 2137/01-06-01/1-15-0006
Koprivnica, 20.04.2015.

Voditelj odsjeka:
Sandra Petak-Samardžić, dipl.ing.arh.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice