HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva koje djeluju na području Grada Koprivnice i imaju sklopljene ugovore o provedbi projekata u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“).

(2) Cilj Javnog poziva je osigurati uspješnu provedbu projekata financiranih iz programa Europske unije i inozemnih fondova sufinanciranjem troškova koji nisu osigurani sklopljenim ugovorima.

(3) Grad Koprivnica sufinancirati će projekte odobrene od strane Europske unije i inozemnih fondova (u daljnjem tekstu: „Ugovorena tijela“) čiji su nositelji organizacije civilnog društva koje su registrirane i djeluju na području grada Koprivnice te se provode na području grada Koprivnice.

(4) Organizacije civilnog društva mogu zatražiti sufinanciranje projekata:

 • za koje je potpisivanje ugovora s Ugovorenim tijelom preduvjet početka projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni nakon 1.1.2020. godine,
 • kontinuirano se provode tijekom 2020. i 2021. godine.

(5) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 20.000,00 kuna.

(6) Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 15.000,00 kuna.

(7) Projekti se mogu sufinancirati od 5% do 95% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova i ostvarenih minimalno 50% bodova.

(8) Rok za podnošenje prijava je 1.12.2021. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

(9) Prijavu na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva (nositelj projekta), sa sjedištem na području grada Koprivnice, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, Registar udruga ili drugi odgovarajući registar zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2020. godinom.

(10) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice koprivnica.hr.

Dokumentacija koja mora biti priložena uz prijavu na Javni poziv sadrži:

 1. Obrazac opisa prijave,
 2. Obrazac proračuna,
 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Preslika ugovora potpisanog s Ugovorenim tijelom,
 5. Preslika obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
 6. Preslika obrasca proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
 7. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga,
 8. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe organizacije civilnog društva,

 Prijava na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – EU  i inozemni fondovi“

Prijedlozi se mogu slati zaključno do 1.12.2021. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

(11) Prilikom administrativne procjene Povjerenstvo za administrativnu provjeru:

 • provjerava je li organizacija civilnog društva upisana u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar,
 • utvrđuje je li osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu za zastupanje,
 • uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjerava vodi li organizacija civilnog društva uredno financijsko poslovanje,
 • provjerava je li organizacija civilnog društva izvršila uredno sve ugovorene obveze za prethodno odobrene projekte iz javnih izvora,
 • provjerava ostale podatke sukladno Obrascu za administrativnu provjeru prijave.

(12) Nakon administrativne provjere Povjerenstvo za ocjenjivanje utvrditi će opravdanost sufinanciranja prijave sukladno Obrascu ocjene kvalitete. Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(13) Organizacije civilnog društva koje su nezadovoljne Zaključkom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor. Prigovor se može podnijeti u roku od 8 dana od primitka Zaključka i to na postupak Javnog poziva, na Zaključak o neispunjavanju propisanih uvjeta poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko organizacija civilnog društva smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanja), na Zaključak o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

(14) Sa svim organizacijama civilnog društva kojima su odobrena financijska sredstva Grad Koprivnica će sklopiti ugovor o sufinanciranju projekta.

(15) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 1.12.2021. godine.

 

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice