HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana za 2021. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2021. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 9/20).

(2) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 195.000,00 kuna.

(3) Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom.
 • Prioritetno područje 2 – skrb o starijim osobama.
 • Prioritetno područje 3 – socijalna skrb.
 • Prioritetno područje 4 – rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
 • Prioritetno područje 5Ostala područja – udruge žena, zaštita potrošača, zaštita i uzgoj životinja, rad sa sudionicima Drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata, promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, zaštita okoliša i prirode, nacionalne manjine.
 • Prioritetno područje 6 – afirmacija i unaprjeđenje volonterizma.

(4) Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 15.000,00 kuna. Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 5% do 95% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekata.

(5) Jedna udruga građana može prijaviti najviše 2 programa/projekta ili 1 program/ projekt ukoliko se javlja i na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz područja zdravstva i zdravog načina života za 2021. godinu ili Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz područja rada s djecom, mladima i roditeljima za 2021. godinu.

(6) Rok za podnošenje prijava je 25.02.2021. godine.

(7) Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2020. godinom, te ispunjava uvjete iz Točke 2., podtočke 2.1. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

 1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kuna,
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 3. Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga,
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge.

(8) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(9) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

Dokumentacija koja se mora priložiti na Javni poziv:

 1. Obrazac opisa prijave,
 2. Obrazac proračuna,
 3. Izjava o financiranim projektima u 2020. godini,
 4. Popis priloga.

Neobavezna dokumentacija koja se može priložiti na Javni poziv:

 1. Obrazac izjave o partnerstvu,
 2. Zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom na Javni poziv,
 3. Ispunjeni obrazac sustava kvalitete za neprofitne organizacije, a dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

s naznakom: „Za Javni poziv – udruge građana“

Prijedlozi se mogu slati zaključno do 25.02.2021. godine.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, pregovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, ugovaranje, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o  nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(10) Udruga građana može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka Zaključka i to na postupak Javnog poziva, na zaključak neispunjavanja propisanih uvjeta poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko udruga građana smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje), na zaključak o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

(11) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 20.02.2021. godine.

PROČELNICA:

Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice