HR EN

Grad Koprivnica

ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o utvrđivanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16 i 7/19) i točke IV. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu (KLASA: 007-01/19-04/0071, URBROJ: 2137/01-06/7-19-1, od 23.12.2019. godine) i točke I. Odluke o izmjeni Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu (KLASA: 007-01/19-04/0071, URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-6, od 19.6.2020. godine), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, donijela je

ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o utvrđivanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

I.

U Zaključku o utvrđivanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu, KLASA: 007-01/19-04/0071, URBROJ: 2137/01-06/7-20-2, od 03.01.2020. godine, u točki II., stavku 1., u podtočki 6., riječi „6.1. Obrazac ugovora o financiranju“, zamjenjuju se riječima „6.1. obrazac ugovora o financiranju, od 19.06.2020. godine“.

II.

Obrazac ugovora o financiranju, od 19.06.2020. godine, iz točke I. ovog Zaključka,  sadrži nove odredbe o plaćanju i modelima plaćanja, rokovima dostavljanja Završnih izvještaja o realizaciji Programa/Projekta te mogućnostima izmjena ugovora.

III.

Obrazac ugovora o financiranju, od 19.06.2020. godine, iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

KLASA: 007-01/19-04/0071
URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-6
Koprivnica, 19.06.2020.

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.

 


 

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2020. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 8/19).

(2) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 400.000,00 kn.

(3) Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za sljedeća prioritetna područja te po pojedinoj prijavi mogu zatražiti najmanji i najveći iznos po područjima kako slijedi:

 • Prioritetno područje 1 – rad s djecom i mladima. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kn.
 • Prioritetno područje 2 – unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kn.
 • Prioritetno područje 3 – skrb o starijim osobama. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kn.
 • Prioritetno područje 4 – socijalna skrb. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kn.
 • Prioritetno područje 5 – promicanje zdravog načina života i zaštita zdravlja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 15.000,00 kn.
 • Prioritetno područje 6 – rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 15.000,00 kn.
 • Prioritetno područje 7Ostala područja – udruge žena, zaštita potrošača, zaštita i uzgoj životinja, rad sa sudionicima Drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata, promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, zaštita okoliša i prirode i nacionalne manjine. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 10.000,00 kn.
 • Prioritetno područje 8 – afirmacija i unaprjeđenje volonterizma. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 10.000,00 kn.

(4) Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 5% do 95% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekata.

(5) Jedna udruga građana može prijaviti najviše 2 programa/projekta.

(6) Rok za podnošenje prijava je 02.03.2020. godine.

(7) Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2019. godinom, te ispunjava uvjete iz Točke 2., podtočke 2.1. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn,
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 3. Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga,
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta.

(8) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(9) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice koprivnica.hr.

Dokumentacija koja se mora priložiti na Javni poziv:

 1. Obrazac opisa prijave,
 2. Obrazac proračuna,
 3. Izjava o financiranim projektima u 2019. godini,
 4. Popis priloga.

Neobavezna dokumentacija koja se može priložiti na Javni poziv:

 1. Obrazac izjave o partnerstvu,
 2. Zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom na Javni poziv,
 3. Ispunjeni obrazac sustava kvalitete za neprofitne organizacije.

a dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – udruge građana“

Prijedlozi se mogu slati zaključno do 02.03.2020. godine.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, pregovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, ugovaranje, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o  nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(10) Udruga građana može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka Zaključka i to na postupak Javnog poziva, na zaključak neispunjavanja propisanih uvjeta poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko udruga građana smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje), na zaključak o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

(11) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 21.02.2020. godine.

 

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice