HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

Na temelju članka 33., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice dana 16. siječnja 2017. godine, raspisao je

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz
Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2017. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 6/16).

(2) Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za sljedeća prioritetna područja te su sukladno njima raspoređeni ukupni financijski iznosi:

 • Prioritetno područje 1 – rad s djecom i mladima – 160.000,00 kn
 • Prioritetno područje 2 – promicanje obiteljskih vrijednosti – 20.000,00 kn
 • Prioritetno područje 3 – rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – 38.000,00 kn
 • Prioritetno područje 4 – očuvanje tradicije i običaja – 30.000,00 kn
 • Prioritetno područje 6 – unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom – 70.000,00 kn
 • Prioritetno područje 7 – rad sa starijim osobama – 20.000,00 kn
 • Prioritetno područje 9 – socijalna skrb – 65.000,00 kn
 • Prioritetno područje 10 – promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 11 – zaštita okoliša i prirode – 20.000,00 kn
 • Prioritetno područje 12 – zaštita potrošača – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 13 – zaštita i uzgoj životinja – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 14 – afirmacija i unaprjeđenje volonterizma – 40.000,00 kn
 • Prioritetno područje 15 – tradicionalnih manifestacija – 15.000,00 kn
 • Prioritetno područje 16 – rad sa sudionicima Drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata – 7.000,00 kn

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 500.000,00 kn:

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kn.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

(4) Rok za podnošenje prijava je 15.12.2017. godine, odnosno do iskorištenja sredstava utvrđenih Programom javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2017. godinu.

(5) Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2016. godinom, te ispunjava uvjete iz Točke 2., podtočke 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

 1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn (prijavitelji koji do sada nisu dostavljali),

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(7) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove
Zrinski trg 1
48 000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – udruge građana“

Prijedlozi se mogu slati od 16.1.2017. g. do zaključno 15.12.2017. g., odnosno do iskorištenja sredstava.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Udruga građana može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na odluku neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (nula) (ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje), na odluku o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

(8) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 1.12.2017. godine.

KLASA: 007-01/17-01/0005
URBROJ: 2137/01-04/6-17-4
Koprivnica, 16. siječnja 2017.

Pročelnik:
Darko Ledinski, prof.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice