HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u sklopu projekta „Zdravi grad“ za 2018. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16) i točke 4. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2018. godinu,  pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, raspisala je

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2018. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva udruge, ustanove, fizičke osobe i građanske inicijative koji djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno članku 2., točki 2., podtočki 1. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/17 i  1/18).

(2) Prijavitelji sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja te su sukladno njima raspoređeni ukupni financijski iznosi:

 • Prioritetno područje 1 – osobno zdravlje –20.000,00 kn
 • Prioritetno područje 2 – zdravlje djece i mladih –20.000,00 kn
 • Prioritetno područje 3 – kvaliteta života starijih osoba – 20.000,00 kn
 • Prioritetno područje 4 – kvaliteta života osoba s invaliditetom – 40.000,00 kn
 • Prioritetno područje 5 – obitelj i zdravlje – 10.000,00 kn
 • Prioritetno područje 6 – okoliš i zdravlje – 10.000,00 kn
 • Prioritetno područje 7 – zdravo urbano planiranje – 10.000,00 kn
 • Prioritetno područje 8 – rekreacija i tjelesna aktivnost – 10.000,00 kn
 • Prioritetno područje 9 – cjeloživotno učenje-zdravstvena pismenost – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 10 – ravnopravnost spolova – 5.000,00 kn

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 150.000,00 kuna:

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 15.000,00 kuna.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

(4) Rok za podnošenje prijava je 15. prosinac 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava utvrđenih Programom o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018. godinu.

(5) Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti programe/projekte u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2017. godinom, te ispunjava uvjete u Točki 2., podtočki 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva i ustanove, pojedinci i građanske inicijative koje djeluju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i provode programe/projekte važne za provođenje zdravstvene, socijalne i demografske politike Grada Koprivnice, temeljene na strateškim dokumentima održivog razvoja Grada.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će, od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

 1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn (prijavitelji koji do sada nisu dostavljali).

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(7) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – Zdravi grad“

Prijedlozi se mogu slati zaključno do 15. prosinac 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava, ovisno o tome što nastupi ranije.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Prijavitelj može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na odluku neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje), na odluku o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odgovor po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi isti.

(8) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 1. prosinca 2018. godine.

KLASA: 007-01/18-01/0009
URBROJ: 2137/01-06/6-18-2
Koprivnica, 09.02.2018.

Pročelnica:
Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice