HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

Na temelju članka 9.a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18), gradonačelnik Grada Koprivnice, objavio je

 

JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

 

UVJETI PRIJAVE

I.

Iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu sufinancirat će se programi/projekti predlagatelja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. samostalni umjetnici, građani i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, a djeluju na području Grada Koprivnice moraju biti upisani u nadležni registar/zajednicu ili drugo udruženje kojim dokazuju svoj status,
 2. fizičke i pravne osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga (potpore za programe/projekte koji se odnose na knjige i nakladništvo),
 3. da program/projekt zadovoljava potrebe građana i javne potrebe od interesa Grada Koprivnice,
 4. da program/projekt nije na drugi način sufinanciran iz Proračuna Grada Koprivnice za tekuću godinu,
 5. da program/projekt nije prijavljen na Javni poziv u drugom području sufinanciranja iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu.

II.

  Sredstva će biti odobrena za provođenje programa/projekata predlagatelja koji su u potpunosti izvršili sve ugovorene obveze u okviru ranije sufinanciranih programa/projekata iz Proračuna Grada Koprivnice.

 

PODRUČJE SUFINANCIRANJA I KRITERIJI BODOVANJA

III.

Na temelju Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 8/19), prijavitelj iz kulture sukladno ovom Javnom pozivu može podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja:

 • likovna djelatnost,
 • glazbena djelatnost,
 • glazbeno-scenska djelatnost,
 • plesna djelatnost,
 • kazališna djelatnost,
 • filmska i video djelatnost,
 • knjižna i nakladnička djelatnost,
 • nova medijska kultura,
 • znanstveno-istraživačka djelatnost,
 • ostale kulturne djelatnosti.

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 70.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 10.000,00 kuna.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 5% do 95% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

Rok za podnošenje prijava je 02.03.2020. godine.

Prijavitelj u kulturi može prijaviti najviše 2 programa/projekta i ugovoriti ih u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

IV.

Osnovni kriteriji za bodovanje programa/projekta su:

 

 • kvaliteta sadržaja, izvrsnost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa/projekta,
 • stručne i umjetničke reference autora, odnosno voditelja programa/projekta,
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta predlagatelja,
 • osmišljen plan djelovanja prema publici, a posebno prema djeci i mladima kroz njima primjerene sadržaje,
 • predstavljanje kulture grada Koprivnice u Hrvatskoj i svijetu,
 • usmjerenost sadržaja na njegovanje i očuvanje identiteta grada Koprivnice.

NAČIN PRIJAVE

V.

Prijedlozi programa/projekta prijavljuju se na posebnim obrascima s pripadajućim prilozima:

 1. obrazac opisa prijave,
 2. obrazac proračuna,
 3. dokaz o pravnom statusu predlagatelja programa/projekta – za pravne osobe,
 4. reference predlagatelja programa/projekta – pravne osobe – opis dosadašnje djelatnosti,
 5. reference predlagatelja programa/projekta – fizičke osobe – životopis i potvrda kojom se dokazuju stručne/umjetničke reference znanja za djelatnost koju se prijavljuje.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Javni poziv ispunjava se na hrvatskom jeziku, mora sadržavati sve podatke koji se traže i mora biti ispunjena na računalu. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani od strane prijavitelja.

Nepotpuni obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Ukoliko Prijavni obrazac sadrži navedene nedostatke, prijava će se smatrati nevažećom.

Svi troškovi i zatražena financijska sredstva trebaju biti sukladni aktivnostima u opisnom obrascu prijave te planirani s realnim tržišnim cijenama.

Glavne točke i pitanja u obrascima nije dozvoljeno mijenjati, dodavati ili brisati.

Dozvoljeno je dodavati jedino potrebne redove i mjesta za nadopunu sadržaja, tj. teksta koji se odnosi na objašnjavanje točaka i pitanja u obrascima.

Obrasci za prijavu objavljeni su na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

VI.

Prijedloge programa/projekata pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog poziva dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

GRAD KOPRIVNICA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – samostalni umjetnici i ostali“

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROGRAMA/PROJEKTA I DONOŠENJE ODLUKE

 

VII.

Ocjenjivati će se samo pravodobno podnesene i u potpunosti ispunjene prijavnice pristigle u propisanom roku na Javni poziv. Uz prijavu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Javnom pozivu. Pravovaljane prijave ocjenjivati će Povjerenstvo za ocjenjivanje temeljem Obrasca ocjene kvalitete.

Za sufinanciranje programa/projekta isti mora zadovoljiti minimalno 50% ukupne ocjene.

Ukoliko na Javni poziv pristigne Prijavnica kojoj nedostaje neki od traženih dokumenata, isključit će se iz postupka i neće se razmatrati kod ocjenjivanja.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata, donosi gradonačelnik Grada Koprivnice Zaključkom o odobrenju sredstava za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu.

Prihvaćeni programi/projekti sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu.

Bodovni pragovi sufinanciranja

50% – 65% ostvarenih bodova Sufinancirati će se do najviše 30% prihvatljivog proračuna programa/projekta
66% – 75% ostvarenih bodova Sufinancirati će se do najviše 50% prihvatljivog proračuna programa/projekta
76% – 85% ostvarenih bodova Sufinancirati će se do najviše 70% prihvatljivog proračuna programa/projekta
86% – 95% ostvarenih bodova Sufinancirati će se do najviše 80% prihvatljivog proračuna programa/projekta
96% – 100% ostvarenih bodova Sufinancirati će se do najviše 95% prihvatljivog proračuna programa/projekta

 

PODNOŠENJE PRIGOVORA

VIII.

 Prijavitelj može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, ocjenjivanja nekog kriterija s ocjenom 0 (nula) (ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje) te na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u roku od 8 dana od objave Zaključka o odobrenju sredstava za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu, a odgovor na prigovor donosi Gradonačelnik.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

IX.

 Rezultati Javnog poziva objavit će se na web stranici Grada Koprivnice, a svim prijaviteljima biti će poslane i pojedinačne obavijesti na elektroničke adrese.

 

UGOVARANJE

Po objavi rezultata s prijaviteljima će se sklopiti ugovor u skladu s proračunom programa/projekta, a prethodno usuglašenim s Gradom Koprivnicom.

INFORMIRANJE

 Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodnu najavu na broj telefona 048/279-548 do 20. veljače 2020. godine.

 

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice