HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

Na temelju članaka 9a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice, 16. siječnja 2017. godine, objavila  je

JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

 

UVJETI PRIJAVE

I.

Iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu sufinancirat će se programi/projekti predlagatelja koji ispunjavaju sljedeće uvjete, i to kako slijedi:
a) samostalni umjetnici, građani i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, a djeluje na području Grada Koprivnice moraju biti upisani u nadležni registar/zajednicu ili drugo udruženje kojim dokazuju svoj status,
b) fizičke i pravne osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga (potpore za programe koji se odnose na knjigu i nakladništvo),
c) da program zadovoljava potrebe građana i javne potrebe od interesa Grada Koprivnice,
d) da program nije na drugi način sufinanciran iz Proračuna Grada Koprivnice za tekuću godinu,
e) da program nije prijavljen na natječaj u drugom području sufinanciranja iz Proračuna Grada Koprivnice za tekuću godinu.

II.

Sredstva će biti odobrena za provođenje programa/projekta predlagatelja koji su u potpunosti izvršili sve svoje ugovorne obveze u okviru ranije sufinanciranih programa iz Proračuna Grada Koprivnice.

PODRUČJE FINANCIRANJA I KRITERIJI BODOVANJA

III.

Na temelju Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2017. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/16.), prijavitelji iz kulture sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja te su sukladno njima raspoređeni ukupni financijski iznosi:

 • Prioritetno područje 1 – likovna djelatnost – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 2 – glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost – 50.000,00 kn
 • Prioritetno područje 3 – kazališna djelatnost – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 4 – filmska i video djelatnost – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 5 – knjižna, nakladnička djelatnost i knjižnična djelatnost – 20.000,00 kn
 • Prioritetno područje 6 – nova medijska kultura – 10.000,00 kn
 • Prioritetno područje 7 – znanstveno-istraživačka djelatnost – 5.000,00 kn

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 100.000,00 kuna, Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kuna.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

Rok za podnošenje prijava je 15.12.2017. godine, odnosno do iskorištenja sredstava utvrđenih Programom javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2017. godinu .

Prijavitelj u kulturi može prijaviti i ugovoriti program/projekt u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

IV.

Osnovni kriteriji za bodovanje programa/projekta su:
a) kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa/projekta,
b) jasnoća cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa/projekta, uključujući i ostale izvore financiranja i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika,
c) stručne i umjetničke reference autora, odnosno voditelja programa/projekta,
d) kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta predlagatelja,
e) osmišljen plan djelovanja prema publici, a posebno prema djeci i mladima kroz njima primjerene sadržaje,
f) predstavljanje kulture grada Koprivnice u Hrvatskoj i svijetu,
g) usmjerenost sadržaja na njegovanje i očuvanje identiteta grada Koprivnice.

NAČIN PRIJAVE

V.

 Prijedlozi programa prijavljuju se na posebnim obrascima (svaki program na zasebnoj prijavnici) s pripadajućim prilozima:

 1. obrazac opisa prijave,
 2. obrazac proračuna,
 3. dokaz o pravnom statusu predlagatelja programa – za pravne osobe
 4. reference predlagatelja programa (pravne osobe – opis dosadašnje djelatnosti, za fizičke osobe –  životopis i potvrda/svjedodžba kojom se dokazuje stručne/umjetničke reference znanja za djelatnost koju se prijavljuje)

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Javni poziv ispunjava se na hrvatskom jeziku, mora sadržavati sve podatke koji se traže (što znači da je potrebno obrasce ispuniti u cijelosti!) i mora biti ispunjena na računalu. Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani od strane prijavitelja.

Nepotpuni obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Ukoliko Prijavni obrazac sadrži navedene nedostatke, prijava će se smatrati nevažećom.

Svi troškovi i zatražena financijska sredstva trebaju biti sukladni aktivnostima u opisnom obrascu prijave te planirani s realnim tržišnim cijenama.

Glavne točke i pitanja u obrascima NIJE DOZVOLJENO mijenjati, dodavati ili brisati.

Dozvoljeno je dodavati jedino potrebne redove i mjesta za nadopunu sadržaja, tj. teksta koji se odnosi na objašnjavanje točaka i pitanja u obrascima.

Obrasci za prijavu mogu se zatražiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, soba broj 13, i naći na web stranici Grada Koprivnice.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

VI.

 Prijedloge programa/projekata pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog poziva treba dostaviti na potpisanom i ovjerenim obrascima, osobno ili poštom na adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove
Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – samostalni umjetnici i ostali“

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROGRAMA/PROJEKATA

VII.

 Ocjenjivati će se samo pravodobno podnesene i u potpunosti ispunjene prijavnice pristigle u propisanom roku na Javni poziv. Uz prijavu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Javnom pozivu. Pravovaljane prijave, tijekom godine, ocjenjivati će Povjerenstvo za ocjenjivanje temeljem Obrasca procjene kvalitete prijave.

Ukoliko na Javni poziv pristigne Prijavnica kojoj nedostaje neki od traženih dokumenata, isključiti će se iz natječajnog postupka i neće se razmatrati kod ocjenjivanja.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2017. godinu, donosi gradonačelnik Grada Koprivnice Zaključkom o odobrenju sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2017. godinu.

Prihvaćeni programi sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu.

Gradonačelnik može, zbog nedostatka proračunskih sredstava, smanjiti prijedlog raspodijele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2017. godinu. Sredstva se smanjuju razmjerno danom prijedlogu.

PODNOŠENJE PRIGOVORA

VIII.

 Prijavitelj može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, ocjenjivanja  nekog kriterija s ocjenom 0  (nula) (ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje) te na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice, a odgovor na prigovor donosi Gradonačelnik Grada Koprivnice.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

IX.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na web stranici Grada Koprivnice, a svim prijaviteljima bit će poslane i pojedinačne obavijesti na e – mail adresu.

UGOVARANJE

Po objavi rezultata sa prijaviteljima će se sklopiti ugovor u skladu s proračunom, a prethodno usuglašenim s Gradom Koprivnicom.

INFORMIRANJE

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodnu najavu na broj telefona 048/279-548 do 1.12.2017. godine.

KLASA: 612-01/17-01/0009
URBROJ: 2137/01-04/6-17-2
Koprivnica, 16. siječnja 2017.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice