HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi za 2022. godinu

Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: „OCD“) u kulturi koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“) sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/21).

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 450.000,00 kuna.

OCD u kulturi sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za sljedeća prioritetna područja te po pojedinoj prijavi mogu zatražiti najmanji i najveći iznos po područjima kako slijedi:

 • Prioritetno područje 1 – likovna djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kuna.
 • Prioritetno područje 2 – glazbena djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kuna.
 • Prioritetno područje 3 – nova medijska kultura. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kuna.
 • Prioritetno područje 4 – glazbeno-scenska djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 70.000,00 kuna.
 • Prioritetno područje 5 – plesna djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 kuna.
 • Prioritetno područje 6 – znanstveno-istraživačka djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 30.000,00 kuna.
 • Prioritetno područje 7 – knjižna i nakladnička djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 15.000,00 kuna.
 • Prioritetno područje 8 – ostale kulturne djelatnosti. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 15.000,00 kuna.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 5% do 95% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

Jedan OCD u kulturi može prijaviti najviše 2 programa/projekta.

Rok za podnošenje prijava je 07.02.2022. godine.

Svaka OCD u kulturi može prijaviti i ugovoriti programe/projekte u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti OCD u kulturi koja je upisana u odgovarajući Registar, Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2021. godinom, te ispunjava uvjete u točki 2., podtočki 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

 1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kuna,
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 3. Potvrdu porezne uprave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Dokumentacija koja se mora priložiti na Javni poziv:

 1. Obrazac opisa prijave,
 2. Obrazac proračuna,
 3. Izjava o financiranim projektima u 2021. godini,
 4. Popis priloga.

Neobavezna dokumentacija koja se može priložiti na Javni poziv:

 1. Obrazac izjave o partnerstvu,
 2. Zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad OCD-a i u izravnoj su vezi s prijavom na Javni poziv,
 3. Ispunjeni obrazac sustava kvalitete za neprofitne organizacije.

 a dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – OCD u kulturi“

Prijedlozi se mogu slati do 07.02.2022. godine.

Postupak zaprimanja, zatvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o  nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Organizacija civilnog društva u kulturi može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na odluku neispunjavanja propisanih uvjeta poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko OCD smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje), na odluku o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.
Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 02.02.2022. godine.

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice