HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi – područje dramske, izvedbene i filmske umjetnosti za 2022. godinu

Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: „OCD“) u kulturi koje djeluju na području Grada Koprivnice i djeluju u području dramskih, izvedbenih i filmskih umjetnosti, da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi – područje dramske, izvedbene i filmske umjetnosti za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“) sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/21).

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 270.000,00 kuna.

OCD u kulturi sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za sljedeća prioritetna područja te po pojedinoj prijavi mogu zatražiti najmanji i najveći iznos po područjima kako slijedi:

 • Prioritetno područje 1 – dramska i izvedbena umjetnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kuna.
 • Prioritetno područje 2 – filmska umjetnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kuna.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 5% do 95% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

Jedan OCD u kulturi može prijaviti najviše 2 programa/projekta.

Rok za podnošenje prijava je 07.02.2022. godine.

Svaka OCD u kulturi može prijaviti i ugovoriti programe/projekte u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti OCD u kulturi koja je upisana u odgovarajući Registar, upisana u Očevidnik kazališta (za Prioritetno područje 1), upisana u Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima računovodstvu neprofitnih organizacija, sufinancirana je od strane Hrvatskog audiovizualnog centra (za Prioritetno područje 2), koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2021. godinom, te ispunjava uvjete u točki 2., podtočki 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

 1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kuna,
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 3. Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga,
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice. 

Dokumentacija koja se mora priložiti na Javni poziv:

 1. Obrazac opisa prijave,
 2. Obrazac proračuna,
 3. Izjava o financiranim projektima u 2021. godini,
 4. Očevidnik kazališta ili potvrdu Hrvatskog audiovizualnog centra,
 5. Popis priloga.

 Neobavezna dokumentacija koja se može priložiti na Javni poziv:

 1. Obrazac izjave o partnerstvu,
 2. Zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom na Javni poziv,
 3. Ispunjeni obrazac sustava kvalitete za neprofitne organizacije.

 a dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – dramska, izvedbena i filmska umjetnost“

Prijedlozi se mogu slati do 07.02.2022. godine.

Postupak zaprimanja, zatvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o  nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

OCD u kulturi može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na zaključak neispunjavanja propisanih uvjeta poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko OCD smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje), na zaključak o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 02.02.2022. godine.

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice