HR EN

Grad Koprivnica

ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16 i 7/19) i točke IV. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu (KLASA: 007-01/19-05/0031, URBROJ: 2137/01-06/7-19-1, od 23.12.2019. godine) i točke I. Odluke o izmjeni Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu (KLASA: 007-01/19-05/0031, URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-5, od 19.6.2020. godine), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, donijela je

ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

I.

U Zaključku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu, KLASA: 007-01/19-05/0031, URBROJ: 2137/01-06/7-20-2, od 03.01.2020. godine, u točki II., stavku 1., u podtočki 6., riječi „6.1. Obrazac ugovora o financiranju“, zamjenjuju se riječima „6.1. obrazac ugovora o financiranju, od 19.06.2020. godine“.

II.

Obrazac ugovora o financiranju, od 19.06.2020. godine, iz točke I. ovog Zaključka,  sadrži nove odredbe o plaćanju i modelima plaćanja, rokovima dostavljanja Završnih izvještaja o realizaciji Programa/Projekta te mogućnostima izmjena ugovora.

III.

Obrazac ugovora o financiranju, od 19.06.2020. godine, iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

KLASA: 007-01/19-05/0031
URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-6
Koprivnica, 19.06.2020.

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.


 

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: „OCD“) u kulturi koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“) sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 8/19).

(2) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 400.000,00 kn.

(3) OCD u kulturi sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za sljedeća prioritetna područja te po pojedinoj prijavi mogu zatražiti najmanji i najveći iznos po područjima kako slijedi:

· Prioritetno područje 1 – likovna djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kn.

· Prioritetno područje 2 – glazbena djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kn.

· Prioritetno područje 3 – nova medijska kultura. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kn.

· Prioritetno područje 4 – glazbeno-scenska djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 70.000,00 kn.

· Prioritetno područje 5 – plesna djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 kn.

· Prioritetno područje 6 – znanstveno-istraživačka djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 30.000,00 kn.

· Prioritetno područje 7 – knjižna i nakladnička djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 15.000,00 kn.

· Prioritetno područje 8 – ostale kulturne djelatnosti. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 10.000,00 kn.

(4) Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 5% do 95% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

(5) Jedan OCD u kulturi može prijaviti najviše 2 programa/projekta.

(6) Rok za podnošenje prijava je 02.03.2020. godine.

(7) Svaka OCD u kulturi može prijaviti i ugovoriti programe/projekte u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti OCD u kulturi koja je upisana u odgovarajući Registar, Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2019. godinom, te ispunjava uvjete u točki 2., podtočki 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti sljedeću dokumentaciju:

1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn,

2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

3. Potvrdu porezne uprave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

4. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta.

(8) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(9) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

Dokumentacija koja se mora priložiti na Javni poziv:

1. Obrazac opisa prijave,

2. Obrazac proračuna,

3. Izjava o financiranim projektima u 2019. godini,

4. Popis priloga.

Neobavezna dokumentacija koja se može priložiti na Javni poziv:

1. Obrazac izjave o partnerstvu,

2. Zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom na Javni poziv,

3. Ispunjeni obrazac sustava kvalitete za neprofitne organizacije.

a dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – OCD u kulturi“

Prijedlozi se mogu slati do 02.03.2020. godine.

Postupak zaprimanja, zatvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(10) Organizacija civilnog društva u kulturi može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na odluku neispunjavanja propisanih uvjeta poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko OCD smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje), na odluku o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

(11) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 21.02.2020. godine.

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice