HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija i festivala u organizaciji udruga građana u 2020. godini

(1) Grad Koprivnica poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje manifestacija i festivala u organizaciji udruga građana u 2020. godini (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 8/19).

(2) Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za organiziranje manifestacija i festivala koje će provoditi u 2020. godini.

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 400.000,00 kuna.

(4) Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti Zahtjev za sljedeća prioritetna područja:

· Prioritetno područje 1 – manifestacije

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti za područje manifestacije i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kuna.

· Prioritetno područje 2 – festivali

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti za područje festivali i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kuna.

Manifestacije i festivali mogu se sufinancirati od 5% do 95% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova manifestacije i festivala.

(5) Rok za podnošenje prijava je minimalno 15 dana prije organiziranja manifestacije i festivala, a do 15.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava utvrđenih Programom javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu.

(6) Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana (nositelj manifestacije ili festivala) koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, Registar udruga ili drugi odgovarajući registar zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2019. godinom, te ispunjava uvjete iz točke 2., podtočke 2.1. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.

(7) Zaprimljeni Zahtjevi proći će administrativnu provjeru i ocjenjivanje. Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.

(8) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(9) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanom obrascu, koji je zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupan na mrežnim stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

Dokumentacija koja mora biti priložena uz prijavu na Javni poziv sadrži:

1. Obrazac opisa prijave,

2. Obrazac proračuna.

Prijava na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno, najmanje 15 (petnaest) dana prije organiziranja manifestacije i festivala, na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – manifestacije i festivali“

Prijedlozi se mogu slati zaključno do 15.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje zaključka o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(10) Udruge koje su nezadovoljne Zaključkom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor. Prigovor se može podnijeti u roku od 8 dana od primitka Zaključka i to na postupak Javnog poziva, na Zaključak o neispunjavanju propisanih uvjeta poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanja), na Zaključak o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

(11) Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva, zatražiti sljedeću dokumentaciju:

  • Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn,
  • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  • Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga,
  • Uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu udruge i voditelja manifestacije i festivala.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva i po dostavi ostale dokumentacije navedene u ovoj točki, Grad će sklopiti ugovor o sufinanciranju manifestacije ili festivala.

(12) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 1.12.2020. godine.

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice