HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u odgojno – obrazovnim ustanovama

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u odgojno – obrazovnim ustanovama (partnerima u projektu „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“)

Na temelju  članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) i projekta „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ (u daljnjem tekstu: „Projekt“) prijavljenog na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, gdje je evidentiran pod referentnim brojem UP.03.2.1.01.0033., gradonačelnica Grada Koprivnice dana 30. prosinca 2015. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u odgojno – obrazovnim ustanovama  (partnerima u projektu „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“)

I.

 OPĆI PODATCI

 • Broj traženih osoba: 4
 • Mjesto rada: osnovne škole kojima je osnivač Grad Koprivnica kako slijedi:
 • Osnovna škola „Đuro Ester“ – 1 pomoćnik
 • COOR „Podravsko sunce“ – 3 pomoćnika
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme
 • Prijevoz na rad: ovisno o udaljenosti mjesta stanovanja, maksimalno 400,00 kn mjesečno
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do 5 mjeseci

UVJETI

 • najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje i
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Prednost će imati sljedeći kandidati pod uvjetima:

 • iskustvo u radu na poslovima pomoćnika u nastavi i
 • iskustvo u neposrednom radu i/ili provođenju vremena s djecom s teškoćama u razvoju.

III.

OPIS POSLOVA

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružanje neposredne potpore učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno – obrazovnog procesa prema izrađenom individualnom programu rada u skladu s potrebama svakog pojedinog učenika s teškoćama u razvoju.

IV.

Odabir kandidata koji će obavljati poslove pomoćnika u nastavi izvršit će Stručno povjerenstvo imenovano od strane Grada Koprivnice kao prijavitelja Projekta, u sastavu od 5 članova, i to 4 predstavnika odgojno – obrazovnih ustanova partnera u Projektu i 1 predstavnika Grada Koprivnice. 

V.

S odabranim kandidatima, odgojno – obrazovne ustanove partneri u Projektu, sklopit će ugovor o radu na određeno vrijeme kojim će se definirati zadaće pomoćnika, trajanje, kao i međusobna prava, obveze i odgovornosti. Po sklapanju ugovora o radu, kandidati će biti upućeni na zdravstveni pregled za osobe koje obavljaju poslove u školama troškove kojeg će snositi Grad Koprivnica.

VI.

Uz prijavu na Javni poziv, kandidati za pomoćnike dužni su navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu) te dostaviti sve priloge kako slijedi:

 • životopis,
 • motivacijsko pismo,
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice),
 • dokaz nadležnog suda o nekažnjavanju (neovjerena preslika uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseca).

Grad Koprivnica zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

VII.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: Grad Koprivnica, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica, s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Grada Koprivnice, partnera u Projektu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a svaka odgojno – obrazovna ustanova otvorit će Prijavu potrebe za radnikom pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju potrebnih pomoćnika po školama.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji su konkurirali tijekom prvog raspisanog Javnog poziva u okviru projekta „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica), a koji su na psihološkom testiranju dobili ocjenu „manje se preporuča“ ili „ne preporuča se“ o čemu postoji dokaz u spisu predmeta pohranjenom u prostorijama Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice.

S kandidatima čije su prijave potpune i pravodobne provest će se psihološko testiranje i održati intervju. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na testiranje i intervju, smatrat će se da je odustao od prijave.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

KLASA: 910-01/15-01/0042
URBROJ: 2137/01-04/5-15-20
Koprivnica, 30. prosinca 2015.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice