HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Grada Koprivnice

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Koprivnici od 28.01.2016.godine, 25.04.2016.godine, 21.06.2016.godine, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Grada Koprivnice

Polaznici se primaju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to na radna mjesta kako slijedi:

1.Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika:
a) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke (odnosno VSS navedene struke)
Radno mjesto: viši stručni suradnik za pravne poslove

b) 1 polaznik – srednja stručna sprema upravne struke
Radno mjesto: referent za poslove Gradskog vijeća

2. Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje:
a) 3 polaznika – magistar struke ili stručni specijalist građevinske, prometne ili geotehničke struke (odnosno VSS navedenih struka)
Radno mjesto: viši stručni suradnik za građenje

b) 2 polaznika – magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke (odnosno VSS navedenih struka)
Radno mjesto: viši stručni suradnik za prostorno uređenje

c) 1 polaznik – sveučilišni ili stručni prvostupnik građevinske ili arhitektonske struke (odnosno VŠS navedenih struka)
Radno mjesto: viši referent za prostorno uređenje

3. Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo
a) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke (odnosno VSS navedene struke)
Radno mjesto: viši stručni suradnik za pravne poslove

b) 1 polaznik – srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, prometne ili tehničke  struke
Radno mjesto: referent – prometni redar

4. Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove:
a) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili druge struke s  područja društvenih odnosno  humanističkih znanosti (odnosno VSS navedenih struka)
Radno mjesto: viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

b) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist pravne ili socijalne struke (odnosno VSS navedenih struka)
Radno mjesto: samostalni upravni referent za socijalnu skrb

c) 2 polaznika – magistar struke ili stručni specijalist s područja društvenih ili humanističkih znanosti (odnosno VSS navedenih struka)
Radno mjesto: viši stručni suradnik za europske poslove i održivi razvoj

Primanje polaznika u Grad Koprivnicu provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod)  „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“  te kandidati pored uvjeta iz ovog javnog poziva moraju ispunjavati i uvjete da se vode u evidenciji Zavoda kao nezaposlene osobe i  da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, te ostale uvjete koje sukladno svojim pravilima utvrđuje Zavod.

Polaznici nemaju status službenika i ne primaju naknadu za svoj rad osim naknade koju osigurava Zavod. Grad podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta). Prava i obaveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati se mogu istodobno prijaviti za više radnih mjesta obuhvaćenih ovim pozivom te u tom slučaju trebaju navesti za koja se radna mjesta prijavljuju odnosno dostaviti prijavu za svako pojedino radno mjesto.

Prijavama je potrebno priložiti:

  • kratki životopis
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • za radno mjesto pod brojem 3), točkom b) – referent-prometni redar, dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole)

Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) a koje se odnose na postupak  prijma u službu.

Pročelnik svakog od Upravnih tijela u koje se polaznici primaju odlučit će o izboru kandidata nakon provedenog intervjua kojem mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koje odabere Grad bit će predloženi Zavodu, a ugovor će biti sklopljen sa onim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Grad Koprivnica (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuju) Zrinski trg 1., u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Koprivnice.

KLASA: 100-01/16-01/0038
URBROJ: 2137/01-03-01/3-16-1
Koprivnica, 20. rujna 2016.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika:
Mišel Jakšić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice