HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Grada Koprivnice

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Koprivnici KLASA:100-01/16-01/0005, URBROJ:2137/01-03/1-16-1 od 28.siječnja 2016.godine, gradonačelnica Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Grada Koprivnice

Polaznici se primaju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to na radna mjesta kako slijedi:

 1. Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika:
  a) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke (odnosno VSS navedene struke)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za pravne poslove
  b) 1 polaznik – stručni prvostupnik informatičke ili elektrotehničke struke (odnosno VŠS navedenih struka)
  Radno mjesto: stručni informatički suradnik
 2. Upravni odjel za izgradnju grada i upravljanje nekretninama:
  a) 3 polaznika – magistar struke ili stručni specijalist građevinske, prometne ili geotehničke struke (odnosno VSS navedenih struka)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za investicije izgradnje i rekonstrukcije objekata
  b) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke (odnosno VSS navedene struke)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za pravne poslove
  c) 2 polaznika – srednja stručna sprema građevinske struke
  Radno mjesto: referent za održavanje i upravljanje nekretninama
 3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša:
  a) 3 polaznika – magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke (odnosno VSS navedenih struka)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za gradnju i prostorno uređenje
  b) 3 polaznika – srednja stručna sprema građevinske, arhitektonske, upravne struke odnosno završena gimnazija
  Radno mjesto: referent za prostorno uređenje i gradnju
  c) 1 polaznik – srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, građevinske, prehrambene, ekonomske, prometne ili tehničke struke odnosno završena gimnazija
  Radno mjesto: referent – komunalni redar
 4. Upravni odjel za održivi razvoj i europske poslove:
  a) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist s područja društvenih ili humanističkih znanosti (odnosno VSS navedenih struka)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za europske poslove i održivi razvoj
  b) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke (odnosno VSS navedene struke)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za europske poslove i poduzetničke projekte
  c) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist s područja društvenih ili humanističkih znanosti (odnosno VSS navedenih struka)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za informiranje i odnose s javnošću
 5. Upravni odjel za društvene djelatnosti:
  1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili druge struke s  područja društvenih odnosno humanističkih znanosti (odnosno VSS navedenih struka)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Primanje polaznika u Grad Koprivnicu provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod)  „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“  te kandidati pored uvjeta iz ovog javnog poziva moraju ispunjavati i uvjete da se vode u evidenciji Zavoda kao nezaposlene osobe i  da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (i bez obzira na godine starosti).

Polaznici nemaju status službenika i ne primaju naknadu za svoj rad osim naknade koju osigurava Zavod. Grad podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta). Prava i obaveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati se mogu istodobno prijaviti za više radnih mjesta obuhvaćenih ovim pozivom te u tom slučaju trebaju navesti za koja se radna mjesta prijavljuju odnosno dostaviti prijavu za svako pojedino radno mjesto.

Prijavama je potrebno priložiti:

 • kratki životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) a koje se odnose na postupak  prijma u službu.

Pročelnik svakog od Upravnih tijela u koje se polaznici primaju odlučit će o izboru kandidata nakon provedenog intervjua kojem mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva.

Kandidati koje odabere Grad bit će predloženi Zavodu, a ugovor će biti sklopljen sa onim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Grad Koprivnica (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuju) Zrinski trg 1., u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Koprivnice.

KLASA:100-01/16-01/0007
URBROJ:2137/01-03/1-16-1
Koprivnica, 29.siječnja 2016.

GRAD KOPRIVNICA

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice