HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Grada Koprivnice

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Koprivnici za 2017.godinu KLASA:100-01/16-01/0043, URBROJ:2137/01-03-01/3-16-1 od 23.11.2016.godine  zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Grada Koprivnice

Polaznici se primaju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to na radna mjesta kako slijedi:

 1. Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika:
  a) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke (odnosno VSS navedene struke)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za pravne poslove
  b) 1 polaznik – stručni prvostupnik informatičke ili elektrotehničke struke
  Radno mjesto: stručni informatički suradnik
 2. Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje:
  a) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke (odnosno VSS navedene struke)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za pravne poslove
  b) 3 polaznika – magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke (odnosno VSS navedenih struka)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za prostorno uređenje
  c) 1 polaznik – sveučilišni ili stručni prvostupnik građevinske ili arhitektonske struke (odnosno VŠS navedenih struka)
  Radno mjesto: viši referent za prostorno uređenje
 3. Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo
  a) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke (odnosno VSS navedene struke)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za pravne poslove
 4. Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove:
  a) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist pravne ili socijalne struke (odnosno VSS navedenih struka)
  Radno mjesto: samostalni upravni referent za socijalnu skrb
  b) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist s područja društvenih ili humanističkih znanosti (odnosno VSS navedenih struka)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za informiranje i odnose s javnošću

Primanje polaznika u Grad Koprivnicu provodi se prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz mjera programa Aktivne politike zapošljavanja odnosno polaznici moraju zadovoljiti uvjet da su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih i da nemaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju duže od jedne godine u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Popis kandidata prijavljenih na ovaj poziv bit će proslijeđen Zavodu radi utvrđivanja ispunjavanja traženih uvjeta.

Polaznici nemaju status službenika i ne primaju naknadu za svoj rad osim naknade koju osigurava Zavod. Grad podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta). Prava i obaveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati se mogu istodobno prijaviti za više radnih mjesta obuhvaćenih ovim pozivom te u tom slučaju trebaju navesti za koja se radna mjesta prijavljuju odnosno dostaviti prijavu za svako pojedino radno mjesto te navesti adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela za kontakt,  a sve u svrhu provođenja ovog javnog poziva.

Prijavama je potrebno priložiti:

 • kratki životopis
 • presliku isprave (osobna iskaznica, domovnica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29.stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.)
 • presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) a koje se odnose na postupak  prijma u službu.

Pročelnik svakog od Upravnih tijela u koje se polaznici primaju odlučit će o izboru kandidata nakon provedenog intervjua kojem mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva. Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti  će sklopljen sa onim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Grad Koprivnica (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuju) Zrinski trg 1., u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Koprivnice.

KLASA: 100-01/17-01/0008
URBROJ: 2137/01-03-01/3-17-1
Koprivnica, 6. veljače 2017.

Grad Koprivnica

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika:
Mišel Jakšić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice