HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Koprivnici

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Koprivnici  za 2014. godinu (Klasa: 100-01/14-01/0011 Urbroj: 2137/01-03/1-14-1 od 11. ožujka 2014. godine i Klasa: 100-01/14-01/0030, Urbroj: 2137/01-03/1-14-2 od 20. listopada 2014.godine) , gradonačelnica Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Koprivnici

Polaznici se primaju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to za slijedeća radna mjesta:

 1. Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika:
  a) 1 polaznik – srednja stručna sprema upravne struke (odnosno SSS navedene struke)
  Radno mjesto: referent za poslove pismohrane
 2. Upravni odjel za održivi razvoj i europske poslove:
  a) 1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke (odnosno VSS navedene struke)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za europske poslove i poduzetničke projekte

Primanje polaznika u Grad Koprivnicu provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ te kandidati pored uvjeta iz ovog poziva moraju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja: da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju i bez obzira na godine starosti.

Polaznici nemaju status službenika i ne primaju naknadu za svoj rad osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Grad podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta). Prava i obaveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijavi na Javni poziv potrebno je priložiti:

 • presliku osobne iskaznice
 • kratki životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe odnosno diplome)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi o postupku prijma u službu.

Pročelnik svakog od upravnih tijela u koje se polaznici primaju odlučit će o izboru kandidata nakon provedenog intervjua kojem mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i zadovoljavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koje odabere Grad bit će predloženi Zavodu, a ugovor će biti sklopljen sa onim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Grad Koprivnica, s naznakom „Javni poziv – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“, Zrinski trg 1., u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Koprivnice.

KLASA: 100-01/14-01/0031
URBROJ: 2137/01-03/1-14-1
Koprivnica, 20. listopada 2014.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice