HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 100-01/19-01/0010
URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1
Koprivnica, 15.10.2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Koprivnici od 15.10.2019.godine,  gradonačelnik Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Pozivaju se osobe do navršenih 30 godina starosti, prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje najmanje 30 dana, a koje nemaju više od 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, da se prijave na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Koprivnice.

Radno mjesto za koje će se polaznik osposobljavati:

  • referent za društvene djelatnosti – 1 polaznik

Uvjeti koje nezaposlena osoba mora ispunjavati:

  • srednja stručna sprema (SSS) upravne struke

Primanje polaznika u Grad Koprivnicu provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod)  „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“  te kandidat pored uvjeta iz ovog javnog poziva mora ispunjavati i uvjete da se vodi u evidenciji Zavoda kao nezaposlena osoba i  da nema više od 1 (jedne) godine radnog staža u zvanju za koje se je obrazovao, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Polaznik nema status službenika i ne prima naknadu za svoj rad osim naknade koju osigurava Zavod. Grad podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta) za radna mjesta za koja je polaganje državnog stručnog ispita propisano zakonom. Prava i obaveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijavi je potrebno priložiti:

  • kratki životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice, a ukoliko podnositelj prijave ne posjeduje navedene isprave može priložiti domovnicu)
  • presliku svjedodžbe o završenom školovanju
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 3 mjeseca

Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) a koje se odnose na postupak  prijma u službu.

Kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva biti će pozvani na intervju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1,  s naznakom: „Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje“  u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Koprivnice.

Gradonačelnik:
Mišel Jakšić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice