HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za predlaganje projekata/programa u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2014. godinu

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12. i 1/13.)  i točke IV. Odluke o zdravom gradu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/96., 4/06. i 5/09.), gradonačelnica Grada Koprivnice 12. studenog 2013. godine, objavila  je

JAVNI  POZIV
za predlaganje projekata/programa u okviru projekta  „Zdravi grad“ Koprivnica za 2014. godinu

Gradonačelnica Grada Koprivnice objavljuje javni poziv za predlaganje projekata/programa u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2014. godinu.

UVJETI PRIJAVE

Projekte/programe u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2014. godinu mogu predlagati ustanove, udruge građana, te druge pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

a)      da djeluju na području Grada Koprivnice;
b)      da provode programe/projekte kojima zadovoljavaju potrebe građana i javne potrebe od interesa Grada Koprivnice.

Predlagani programi/projekti moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a)      da nisu sufinancirani u okviru zajednica udruga Grada Koprivnice,
b)      da nisu na drugi način ostvarili pravo na sufinanciranje iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu,
c)      da nisu prijavljeni na natječaj u drugom području sufinanciranja iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu.

Sredstva će biti odobrena za provođenje programa/projekata ustanova, udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba koje su u potpunosti izvršile sve svoje ugovorne obveze u okviru ranije sufinanciranih programa/projekata iz Proračuna Grada Koprivnice.

PODRUČJE FINANCIRANJA

U okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2014. godinu sredstvima Proračuna Grada Koprivnice sufinancirat će se projekti/programi iz sljedećih područja:

a)      osobno zdravlje,
b)      zdravlje djece i mladih
c)      kvaliteta života starijih osoba,
d)      kvaliteta života osoba s invaliditetom,
e)      obitelj i zdravlje,
f)       okoliš i zdravlje,
g)      zdravo urbano planiranje,
h)      rekreacija i tjelesna aktivnost,
i)        cjeloživotno učenje-zdravstvena pismenost,
j)        ravnopravnost spolova,
k)      razvoj demokratske prakse sudjelovanja,
l)        razvoj zajednice i volonterstvo.

VI.

Osnovni kriteriji za vrednovanje projekata/programa su:

a)      podmirenje potreba građana,
b)      djelovanje za opće dobro,
c)      osigurani kapaciteti za provođenje projekta/programa,
d)      promicanje volonterskog rada,
e)      partnerstvo s drugim pravnim i fizičkim osobama,
f)       promicanje Grada Koprivnice,
g)      održivost projekta/programa

NAČIN PRIJAVE

Prijedlozi projekata/programa prijavljuju se na posebnoj prijavnici s pripadajućim prilozima:

  1. Prilog 1. Obrazac proračuna projekta/programa – svi prijavitelji;
  2. Udruge građana:

a)      Financijsko izvješće o radu udruge za 2012. godinu sukladno članku 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08. i 7/09.),
b)      Račun prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2013. godine sukladno članku 66. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08. i 7/09.),

  1. Ostale pravne i fizičke osobe: financijsko izvješće o ukupnim prihodima i rashodima, s navedenim i izvorima sredstava, za projekte/programe financirane iz Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu.

Prijavnica i prilog 1. mogu se podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, soba broj 2, i na web-stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijedloge projekata/programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog poziva, treba dostaviti na potpisanom i ovjerenom obrascu na adresu:

Grad Koprivnica
„Javni natječaj –projekt  „Zdravi grad“ Koprivnica“
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Koprivnica, Zrinski trg 1
i u elektroničkom obliku na e-mail: snjezana.jovanovic@koprivnica.hr

Prijedlozi se mogu slati od 18. studenog 2013.g. do zaključno 16. prosinca 2013. god.
do 15,00 sati, neovisno o načinu predavanja prijedloga.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 048/279-514.

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROJEKATA/PROGRAMA

Razmatrat će se samo potpune, pravovremeno dostavljene prijavnice na propisanom obrascu, sa sadržanim svim potrebnim prilozima.

Projekte/programe ocjenjuje Koordinacijski odbor projekta „Zdravi grad“ Koprivnica imenovan rješenjem gradonačelnice Grada Koprivnice, koja donosi konačnu odluku o sufinanciranju projekata/ programa udruga.

Prihvaćeni projekti/programi će se sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Grada Koprivnice, a svim prijaviteljima projekata/programa bit će poslane i pojedinačne obavijesti na e- mail adresu.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Dokumenti

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice