HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za predlaganje programa/projekata u okviru Projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2015. godinu

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst)  i točke IV. Odluke o zdravom gradu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/96., 4/06. i 5/09.), gradonačelnica Grada Koprivnice 15. listopada 2014. godine, objavila je

JAVNI  POZIV
za predlaganje programa/projekata u okviru Projekta  „Zdravi grad“ Koprivnica
za 2015. godinu

UVJETI PRIJAVE

I.

Iz Proračuna Grada Koprivnice sufinancirat će se programi/projekti u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2015. godinu, pod uvjetima kako slijedi:

 1. da ustanova, udruga građana, te druga pravna i fizička osoba koja provodi program/projekt djeluje na području Grada Koprivnice;
 2. da program/projekt zadovoljava potrebe građana i javne potrebe od interesa Grada Koprivnice;
 3. da program/projekt nije sufinanciran u okviru zajednica udruga Grada Koprivnice,
 4. da program/projekt nije na drugi način sufinanciran iz Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu,
 5. da program/projekt nije prijavljen na natječaj u drugom području sufinanciranja iz Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu.

II.

 Sredstva će biti odobrena za provođenje programa/projekata ustanova, udruga građana i drugih pravnih i fizičkih osoba koje su u potpunosti izvršile sve svoje ugovorne obveze u okviru ranije sufinanciranih programa/projekata iz Proračuna Grada Koprivnice.

PODRUČJE FINANCIRANJA

III.

 U okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2015. godinu sredstvima Proračuna Grada Koprivnice sufinancirat će se programi/projekti iz sljedećih područja:

 1. osobno zdravlje,
 2. zdravlje djece i mladih,
 3. kvaliteta života starijih osoba,
 4. kvaliteta života osoba s invaliditetom,
 5. obitelj i zdravlje,
 6. okoliš i zdravlje,
 7. zdravo urbano planiranje,
 8. rekreacija i tjelesna aktivnost,
 9. cjeloživotno učenje-zdravstvena pismenost,
 10. ravnopravnost spolova,
 11. razvoj demokratske prakse sudjelovanja,
 12. razvoj zajednice i volonterstvo.

Osnovni kriteriji za vrednovanje projekata/programa su:

 1. podmirenje potreba građana,
 2. djelovanje za opće dobro,
 3. osigurani kapaciteti za provođenje programa/projekta,
 4. promicanje volonterskog rada,
 5. partnerstvo s drugim pravnim i fizičkim osobama,
 6. promicanje Grada Koprivnice,
 7. održivost programa/projekta.

NAČIN PRIJAVE

V.

Prijedlozi programa/projekata prijavljuju se na posebnoj prijavnici s pripadajućim prilozima:

 1. Prilog 1. Obrazac proračuna programa/projekta – svi prijavitelji;
 2. Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju da se protiv odgovorne osobe u ustanovi/udruzi i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika);
 3. Prilog 3. Popis volontera koji sudjeluju u programu/projektu;
 4. Udruge građana:
 5. Financijsko izvješće o radu udruge za 2013. godinu sukladno članku 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08. i 7/09.),
 6. Račun prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2014. godine sukladno članku 66. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08. i 7/09.),
 7. Ostale pravne i fizičke osobe: financijsko izvješće o ukupnim prihodima i rashodima, s navedenim i izvorima sredstava, za projekte/programe financirane iz Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu.

Prijavni obrazac, prilog 1., prilog 2. i prilog 3. mogu se podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, soba broj 2, i na web-stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

VI.

 Prijedloge programa/projekata, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog poziva, treba dostaviti na potpisanom i ovjerenom obrascu na adresu:

Grad Koprivnica

„Javni natječaj – projekt  „Zdravi grad“ Koprivnica“

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Koprivnica, Zrinski trg 1 

i u elektroničkom obliku na e-mail: snjezana.jovanovic@koprivnica.hr 

Prijedlozi se mogu slati od 17. listopada 2014.g. do zaključno 31. listopada 2014. godine

neovisno o načinu predavanja prijedloga.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 048/279-514.

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROGRAMA/PROJEKATA

VII.

Ocjenjivat će se samo pravodobno podnesene i u potpunosti ispunjene prijavnice pristigle u propisanom roku na Javni poziv za sljedeću godinu.

Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu, a prijavnica uz koju nedostaje neki od traženih dokumenata, bit će odmah isključena iz postupka i neće se ocjenjivati.

Programe/projekte ocjenjuje Koordinacijski odbor projekta „Zdravi grad“ Koprivnica imenovan rješenjem gradonačelnice Grada Koprivnice, koji je dužan gradonačelnici predati prijedlog raspodjele sredstava za sufinanciranje programa/projekata u okviru Projekta „Zdravi grad“ Koprivnica u roku 15 dana od dana zaprimanja prijavnica, što se utvrđuje zapisnikom o preuzimanju.

Prihvaćeni programi/projekti će se sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata u okviru Projekta „Zdravi grad“ Koprivnica donosi gradonačelnica Zaključkom o odobrenju sredstava za sufinanciranje programa/projekata u okviru Projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2015. godinu.

Gradonačelnica može, zbog nedostatka proračunskih sredstava, smanjiti prijedlog raspodjele sredstava za sufinanciranje programa/projekata u okviru Projekta „Zdravi grad“ Koprivnica, razmjerno danom prijedlogu koordinacijskog odbora.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na web stranici Grada Koprivnice, a svim prijaviteljima projekata/programa bit će poslane i pojedinačne obavijesti na e- mail adresu.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice