HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2024. godinu

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi

Grada Koprivnice za 2024. godinu

I.

Sadržaj javnog poziva

            Sredstva iz Proračuna Grada Koprivnice osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima/projektima u kulturi od interesa za Grad Koprivnicu, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

II.

Područja javnih potreba u kulturi i prihvatljivi prijavitelji

            Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge te druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

  • Dramska umjetnost, Glazbena umjetnost i Audiovizualna djelatnost
  • Glazbeno-scenska umjetnost, Vizualna umjetnost i Kulturno-umjetnički amaterizam,
  • Plesna umjetnost, Digitalna umjetnost, Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, Transverzalna područja: međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i digitalizacija u području kulture,
  • Nakladnička djelatnost i Književnost,
  • ostale kulturne djelatnosti.

III.

Prioriteti i ciljevi

            U procesu vrednovanja prijavljenih programa/projekata posebna pozornost biti će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka: jačanje suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na državni i europski kontekst, poticanje mobilnosti i međukulturnog dijaloga, razvijanje dugoročnih partnerskih suradnji, stručna utemeljenost i visoka razina kvalitete, poticanje rada s publikom, jačanje kulture i umjetnosti u javnom prostoru, ekonomičnost, kontinuitet u djelovanju prijavitelja programa/projekata te promocija Grada Koprivnice i razvoj lokalne umjetničke scene.

Veći naglasak stavlja se na programe/projekte koji imaju kontinuirani rast kulturnih sadržaja i aktivnosti u lokalnoj zajednici kao i na programe/projekte koji građanima grada Koprivnice i posjetiocima nude cjelogodišnje kulturne sadržaje.

IV.

Postupak dodjele financijskih sredstava i objava rezultata

Kulturno vijeće Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: „Vijeće“) stručno vrednuje i ocjenjuje programe/projekte prijavljene na ovaj Javni poziv slijedeći opće prioritete i ciljeve Javnog poziva kao i specifičnosti svakog područja umjetničkog i kulturnog djelovanja.

Na temelju prijedloga Vijeća gradonačelnik Grada Koprivnice donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa/projekata.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja Proračuna Grada Koprivnice za 2024. godinu.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa/projekata objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

V.

Temeljni uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava

            Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava za financiranje javnih potreba u kulturi primjenjuju se sljedeći kriteriji:

  • Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa/projekta,
  • Glavne aktivnosti i njihovi nositelji, očekivani rezultati, razdoblje provedbe, metode primjene u provedbi projekta, ciljevi koji se namjeravaju ostvariti provedbom,
  • Kvaliteta razrade financijskog plana/troškovnika/proračuna projekta,
  • Značaj za razvoj pojedine djelatnosti koprivničke kulture i umjetničkog stvaralaštva,
  • Vrednovanje rezultata i održivost programa/projekta.

VI.

Način i rokovi prijave za sufinanciranje javnih potreba u kulturi te upute za prijavitelje

           Prijava se podnosi isključivo putem aplikacije za natječaje koja je dostupna na mrežnoj stranici Grada Koprivnice: www.koprivnica.hr.

Prijave poslane poštom ili na bilo koji drugi način neće se uzimati u obzir.

Detaljne informacije o načinu prijave nalaze se u Uputi za korištenje aplikacije koja je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Rok za prijavu na Javni poziv je od dana objave do 14. studenoga 2023. godine zaključno s 23:59 sati.

Prijava dostavljena elektroničkim putem smatra se podnesenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za zaprimanje takvih poruka.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijavitelj može prijaviti najviše 1 program/projekt po ovom Javnom pozivu.

Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Javnog poziva i Uputa za prijavitelje, koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga te prijave korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Gradu Koprivnici neće se razmatrati niti uvrstiti u financiranje javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2024. godinu.

Programi/projekti ustanova u kulturi nisu predmet ovog Javnog poziva.

Prijavitelji koji se prijavljuju na Javne pozive koje raspisuje Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Koprivnice mogu ostvariti financiranje najviše do 1 programa/projekta u proračunskoj 2024. godini (što ne uključuje prijave na Javne pozive za: festivale/manifestacije i razvoj kapaciteta (prijevoz i najam tehničke opreme)).

Sva pitanja vezana za ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail: drustvene.djelatnosti@koprivnica.hr. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na e-mail onih koji su pitanja postavili. U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja Grad Koprivnica ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u programu/projektu.

VII.

Postupak podnošenja prigovora

            Prigovor protiv odluke o dodjeli financijskih sredstava podnosi se, sukladno članku 28. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice na e-mail: pisarnica@koprivnica.hr.

Datum do kojeg se može podnijeti prigovor objavljuje se zajedno s odlukom o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Prigovor razmatra Kulturno vijeće Grada Koprivnice te je Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Koprivnice dužan dostaviti odgovor na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

VIII.

Postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva

            Svi dokumenti vezani uz prijave za financiranje javnih potreba u kulturi biti će odloženi i čuvani u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraćaju prijaviteljima.

IX.

Postupak ugovaranja odobrenih sredstava

            S prijaviteljem programa/projekta, kojem su odobrena financijska sredstva na temelju odluke o dodjeli sredstava, Grad Koprivnica sklapa ugovor o financiranju koji dostavlja prijavitelju kao korisniku sredstava.

Ugovor o financiranju obavezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za program/projekt, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

Ako je donesena odluka o višegodišnjem financiranju programa/projekta, sklopit će se okvirni sporazum, a za svaku godinu posebni ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi Grada Koprivnice i korisnika.

X.

Način korištenja odobrenih sredstava, izvještavanja te praćenja korištenja sredstava

            Odobrena sredstava moraju se koristiti namjenski, uz poštovanje ugovorenih rokova izvršenja programa/projekta te ugovorenih rokova dostave obračunskih situacija i završnog izvješća.

U skladu s ugovorenim rokom privremene i okončane obračunske situacije te završno programsko i financijsko izvješće izrađuju se na propisanom Obrascu opisnog i financijskog izvještaja provedbe programa/projekta koji su sastavni dio dokumentacije ovog Javnog poziva. Izvještaj će se moći predati putem aplikacije.

Grad Koprivnica ima pravo koristiti izvješće i programski/projektni materijal korisnika financijskih sredstava za potrebe povećanja vidljivosti kulturnih aktivnosti i primjera dobre prakse putem mrežnih stranica ili publikacija.

Grad Koprivnica zadržava pravo izmjene uvjeta i kriterija utvrđenih ugovorom u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti o čemu će uz obrazloženje pravodobno obavijestiti korisnike sredstava.

Ako korisnik sredstava nenamjenski koristi sredstva, ne izvrši program/projekt ili ne podnese propisana izvješća, dužan je vratiti primljena sredstva zajedno sa zakonskim zateznim kamatama obračunatim od dana primitka sredstava. Ako korisnik financijskih sredstava dostavi izvješća izvan ugovorenog roka ili dostavi nepotpuno izvješće, Grad Koprivnica nije dužan podmiriti preostali dio ugovorenih sredstava.

Grad Koprivnica zadržava pravo praćenja izvršenja programa/projekta korisnika financijskih sredstava te kontrole namjenskog korištenja sredstava do dvije godine nakon završetka programa/projekta.

Korisnik financijskih sredstava obvezan je u svim tiskanim i elektroničkim materijalima kao i medijskim objavama na vidljivom mjestu istaknuti grb i naziv Grada Koprivnice kao institucije koja sufinancira program/projekt koji je predmet ugovora.

Sve potrebne informacije u vezi ovog Javnog poziva nalaze se u Uputama.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice