HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2023.

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16 i 7/19) i točke I. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu (KLASA: 230-01/22-05/0032, URBROJ:2137-1-06-02/1-22-1, od 18. listopada 2023. godine), Grad Koprivnica, Upravni odjel za društvene djelatnosti raspisuje

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Grada Koprivnice za 2023. godinu

I.

Sadržaj javnog poziva

            Sredstva iz Proračuna Grada Koprivnice osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima u kulturi od interesa za Grad Koprivnicu, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

II.

Područja javnih potreba u kulturi i prihvatljivi prijavitelji

            Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge te druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

 • Nakladnička djelatnost,
 • Dramska i plesna umjetnost,
 • Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost,
 • Književnost,
 • Vizualne umjetnosti,
 • Dizajn i arhitektura,
 • Audiovizualna djelatnost,
 • Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse,
 • Digitalna umjetnost,
 • Kulturno-umjetnički amaterizam,
 • Transverzalna područja: međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i digitalizacija u području kulture.

III.

Prioriteti i ciljevi

            U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost biti će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka: jačanje suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na državni i europski kontekst, poticanje mobilnosti i međukulturnog dijaloga, razvijanje dugoročnih partnerskih suradnji, stručna utemeljenost i visoka razina kvalitete, poticanje rada s publikom, jačanje kulture i umjetnosti u javnom prostoru, ekonomičnost, kontinuitet u djelovanju prijavitelja programa i projekata te promocija Grada Koprivnice i razvoj lokalne umjetničke scene.

Veći naglasak stavlja se na programe i projekte koji imaju kontinuirani rast kulturnih sadržaja i aktivnosti u lokalnoj zajednici kao i na programe i projekte koji građanima grada Koprivnice i posjetiocima nude cjelogodišnje kulturne sadržaje.

IV.

Postupak dodjele financijskih sredstava i objava rezultata

            Kulturno vijeće Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: „Vijeće“) stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na ovaj Javni poziv slijedeći opće prioritete i ciljeve Javnog poziva kao i specifičnosti svakog područja umjetničkog i kulturnog djelovanja.

Na temelju prijedloga Vijeća gradonačelnik Grada Koprivnice donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa i projekata.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja Proračuna Grada Koprivnice za 2023. godinu.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa i projekata objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

V.

Temeljni uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava

           Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava za financiranje javnih potreba u kulturi primjenjuju se sljedeći kriteriji:

 • Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa i projekta,
 • Jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa i projekta, uključujući i ostale izvore financiranja i kvaliteta razrade financijskog plana/troškovnika,
 • Značaj za razvoj pojedine djelatnosti, stručne i umjetničke reference podnositelja, autora, suradnika i voditelja programa i projekta, kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa i projekta prijavitelja,
 • Programski kontinuitet, osmišljen plan djelovanja prema publici/javnosti, suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

VI.

Način i rokovi prijave za sufinanciranje javnih potreba u kulturi te upute za prijavitelje

            Prijava se podnosi online putem mrežne stranice Grada Koprivnice www.cooltura-kc.hr. ili u papirnatom obliku na adresu:

Grad Koprivnica

Zrinski trg 1

48000 Koprivnica

s naznakom „Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu“ – Ne otvaraj

Na poleđinu omotnice obavezno navesti naziv prijavitelja.

Prijave se podnose u razdoblju od 19.10.2022. do 15.01.2023. godine do 14,00 sati.

Prijavitelj može prijaviti najviše 2 programa ili projekta po ovom Javnom pozivu.

Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Javnog poziva i Uputa za prijavitelje, koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga te prijave korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Gradu Koprivnici neće se razmatrati niti uvrstiti u financiranje javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu.

Programi i projekti ustanova u kulturi nisu predmet ovog Javnog poziva.

Prijavitelji koji se prijavljuju na Javne pozive koje raspisuje Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Koprivnice mogu ostvariti financiranje najviše do 2 programa i projekta u proračunskoj godini 2023. (što ne uključuje prijave na Javne pozive za: troškove prijevoza, festivala/manifestacija i tehničku opremu).

Sva pitanja vezana za ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail: drustvene.djelatnosti@koprivnica.hr. Odgovori na pojedine upite poslat će se izravno na e-mail onih koji su pitanja postavili. U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja Grad Koprivnica ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u programu i projektu.

VII.

Postupak podnošenja prigovora

              Prigovor protiv odluke o dodjeli financijskih sredstava podnosi se, sukladno članku 28. Zakona, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice na e-mail: pisarnica@koprivnica.hr.

Datum do kojeg se može podnijeti prigovor objavljuje se zajedno s odlukom o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Prigovor razmatra Kulturno vijeće Grada Koprivnice te je Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Koprivnice dužan dostaviti odgovor na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

VIII.

Postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva

             Svi dokumenti vezani uz prijave za financiranje javnih potreba u kulturi biti će odloženi i čuvani u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraćaju prijaviteljima.

IX.

Postupak ugovaranja odobrenih sredstava

              S prijaviteljem programa i projekta, kojem su odobrena financijska sredstva na temelju odluke o dodjeli sredstava, Grad Koprivnica sklapa ugovor o financiranju koji dostavlja prijavitelju kao korisniku sredstava.

Ugovor o financiranju obavezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za program ili projekt, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

Ako je donesena odluka o višegodišnjem financiranju programa ili projekta, sklopit će se okvirni sporazum, a za svaku godinu posebni ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi Grada Koprivnice i korisnika.

X.

Način korištenja odobrenih sredstava, izvještavanja te praćenja korištenja sredstava

               Odobrena sredstava moraju se koristiti namjenski, uz poštovanje ugovorenih rokova izvršenja programa i projekta te ugovorenih rokova dostave obračunskih situacija i završnog izvješća.

U skladu s ugovorenim rokom privremene i okončane obračunske situacije te završno programsko i financijsko izvješće izrađuju se na propisanom Obrascu opisnog i Obrascu financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta koji su sastavni dio dokumentacije ovog Javnog poziva. Obrasci će se moći predati i online.

Grad Koprivnica ima pravo koristiti izvješće i programski i projektni materijal korisnika financijskih sredstava za potrebe povećanja vidljivosti kulturnih aktivnosti i primjera dobre prakse putem mrežnih stranica ili publikacija.

Grad Koprivnica zadržava pravo izmjene uvjeta i kriterija utvrđenih ugovorom u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti o čemu će uz obrazloženje pravodobno obavijestiti korisnike sredstava.

Ako korisnik sredstava nenamjenski koristi sredstva, ne izvrši program ili projekt ili ne podnese propisana izvješća, dužan je vratiti primljena sredstva zajedno sa zakonskim zateznim kamatama obračunatim od dana primitka sredstava. Ako korisnik financijskih sredstava dostavi izvješća izvan ugovorenog roka ili dostavi nepotpuno izvješće, Grad Koprivnica nije dužan podmiriti preostali dio ugovorenih sredstava.

Grad Koprivnica zadržava pravo praćenja izvršenja programa i projekta korisnika financijskih sredstava te kontrole namjenskog korištenja sredstava do dvije godine nakon završetka programa i projekta.

Korisnik financijskih sredstava obvezan je u svim tiskanim i elektroničkim materijalima kao i medijskim objavama na vidljivom mjestu istaknuti grb i naziv Grada Koprivnice kao institucije koja sufinancira program i projekt koji je predmet ugovora.

Sve potrebne informacije u vezi ovog Javnog poziva nalaze se u Uputama za prijavitelje na mrežnim stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice