HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za licitaciju za dodjelu lokacija za prigodnu prodaju Božićnih jelki na području grada Koprivnice

I. Predmet licitacije je ustupanje lokacija (dijelova javnih površina na 12 lokacija) za prodaju Božićnih jelki na području grada Koprivnice.

  • površina koje se dodjeljuje na korištenje iznosi do 100,00 m2
  • dijelovi javnih površina dodjeljuju se za razdoblje od 15. do 24. prosinca 2015. – 10 dana
  • početna cijena za licitaciju iznosi 600,00 kn

II. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača:

  • najviši ponuđeni iznos

III. U licitiranju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici  Hrvatskoj. Licitacija će se održati dana 08.prosinca 2015. (utorak) u Gradskoj  Viječnici (soba br.11., I kat), Zrinski trg 1, u Koprivnici u 9,00 sati.

IV. Licitaciji mogu biti nazočni ponuditelji ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

V. Zainteresirani ponuđači mogu dobiti na uvid plan lokacija i sva eventualna dodatna pojašnjenja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice, Koprivnica,  Zrinski trg 1, svakog radnog dana u  vremenu od 8,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 048/654-853.

VI. Odabrani ponuditelji dužni su uplatiti postignute iznose na račun Grada Koprivnice broj: IBAN HR5523860021820100005 s pozivom na broj: HR68 5738 – OIB za fizičke osobe i za pravne osobe. Uplatu su dužni izvršiti prije početka korištenja javne  površine te za isto podići odobrenje u prostorijama Grada Koprivnice, Upravnog  odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Koprivnica,   Zrinski trg 1.

GRAD KOPRIVNICA

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice