HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/14.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Koprivnice

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Koprivnice koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Koprivnici.

II.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

III.

U Savjet mladih Grada Koprivnice Gradsko vijeće bira 9 članova i njihove zamjenike, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri godine.

IV.

Članovi Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Koprivnice koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

V.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihove zamjenike imaju:

  • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
  • učenička vijeća,
  • studentski zborovi,
  • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
  • neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih.

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

VI. 

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice podnose se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Koprivnice.

Kandidatura obavezno sadrži slijedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine neformalnu skupinu mladih,
  • podatke o kandidatu i njegovom zamjeniku (ime i prezime, dan mjesec, godina i mjesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta na području Grada Koprivnice)
  • obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže
  • potpis ovlaštene osobe predlagatelja, a ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih prijedlog potpisuje najmanje 40 mladih,

Uz prijedlog kandidatura ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih.

Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi kandidatura ne razmatraju se.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće i popis kandidatura iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Gradskom vijeću i objavljuju na web stranici Grada Koprivnice te u sredstvima javnog priopćavanja.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih na način utvrđen ovom Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice.

VIII.

Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihove zamjenike, dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja, Zrinski trg 1/I. s naznakom «Prijedlog kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice», u roku 10 dana od dana objave poziva u lokalnom tisku.

KLASA: 021-01/17-01/0030
URBROJ: 2137/01-03-01/2-17-4
Koprivnica, 13. rujna 2017.

Predsjednik:
Ivan Pal, prof.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice