HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

Na temelju članka 18. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 83/22) gradonačelnik Grada Koprivnice raspisuje

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

I.

            Pokreće se postupak imenovanja članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice kao radnog tijela gradonačelnika Grada Koprivnice koje se osniva radi kontinuiranog praćenja i razmatranja stanja u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, davanja prijedloga za poticanje umjetničkog i kulturnog razvitka i unaprjeđenja, predlaganja kulturnih politika i mjera za njihovo provođenje, stručnih podloga i mišljenja te obavljanja i drugih poslova sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 83/22) (u daljnjem tekstu: „Zakon“).

Vijeća u svom radu stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte prijavljene na javne pozive, predlažu kriterije vrednovanja programa i projekata, razmatraju mjere za poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturnog amaterizma u području svoje nadležnosti te predlažu mjere za njihovo unaprjeđenje, posebnu pozornost posvećuju promicanju koprivničkog umjetničkog stvaralaštva u zemlji i inozemstvu, kao i mjerama koje omogućuju javnosti da se upoznaju s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih naroda, po potrebi uspostavljajući vezu i međusobnu razmjenu mišljenja, te polazeći od potreba u kulturi i umjetnosti svih manjina, marginaliziranih i ranjivih skupina društva, posebnu pozornost posvećuju promicanju njihovih potreba u kulturi, kao i njihovu stvaralaštvu te potiču promicanje dijaloga, kulturne raznolikosti i uključivosti.

II.

            Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

III.

            U Kulturno vijeće Grada Koprivnice imenuje se ukupno pet (5) članova, uključujući i predsjednika, na mandat od četiri (4) godine.

IV.

            Pozivaju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano da dostave svoje kandidature za članove Kulturnog vijeća Grada Koprivnice.

V.

            Kandidature za članove Kulturnog vijeća Grada Koprivnice obavezno sadrže sljedeće:

  • Životopis
  • Opis dosadašnjeg iskustva

Prijedlog kandidature mora biti potpisan od strane kandidata.

IV.

            Prijedlozi kandidatura za člana Kulturnog vijeća Grada Koprivnice dostavljaju se u papirnatom obliku na adresu:

Grad Koprivnica

Zrinski trg 1

48000 Koprivnica

            ili u elektroničkom obliku (isključivo kao jedan dokument u pdf. formatu) na e-mail adresu: pisarnica@koprivnica.hr. s naznakom „Prijedlog kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice“.

Rok za dostavu prijedloga kandidatura je 25.11.2022. godine.

KLASA: 024-03/22-04/0002

URBROJ: 2137-1-06-02/1-22-1

Koprivnica, 25.10.2022.

 

GRADONAČELNIK:

Mišel. Jakšić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice