HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2024. godinu

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora poljoprivredi na
području Grada Koprivnice za 2024. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: potpora) dodjeljivat će se za slijedeće aktivnosti:

MJERA 1. Cjeloživotno obrazovanje
– edukacija i stručno osposobljavanje za rad u pčelarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu i stočarstvu za troškove školovanja i sudjelovanja na edukaciji i stručnom osposobljavanju poljoprivrednih
proizvođača,
MJERA 2. Sudjelovanje na sajmovima (izložbama, lokalno-tradicijskim manifestacijama)
– promidžba vlastitih proizvoda preko nastupa na sajmovima, izložbama i manifestacijama za troškove zakupa izložbenog prostora
MJERA 3: Studijska putovanja
– troškovi autobusnog prijevoza za pojedinu udrugu s područja Grada Koprivnice čiji su članovi korisnici mjera iz ove Odluke,
MJERA 4. Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenici i staklenici)
– temeljem dokumentacije o veličini zatvorenog prostora (plastenika, staklenika) minimalne površine 150 m² financirat će se proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja,
MJERA 5. Podizanje trajnih nasada
– sadnja i podsadnja kvalitetnih voćnih sadnica i loznih cijepova u cilju stvaranja novih nasada,
MJERA 6. Očuvanje pčelinjeg fonda
– držanje i proizvodnja pčela upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza,
MJERA 7. Analiza tla i kalcifikacija
– analiza tla poljoprivrednog zemljišta za sadnju trajnih nasada i povrća, analiza tla u već postojećim nasadima i kupnja materijala za odkiseljavanje tla,
MJERA 8. Okrupnjavanje posjeda
– kupnja ili zamjena sa susjednim poljoprivrednim zemljištem radi okrupnjavanja postojeće parcele,
MJERA 9. Nabava novih plastenika
– kupnja novih plastenika minimalne površine 150 m²,
MJERA 10. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
– kupnja i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje,
MJERA 11. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče
– kupnja i postavljanje zaštitnih mreža kao redovite tehnološke mjere pri podizanju novih trajnih nasada ili plastenika,
MJERA 12. Ekološka proizvodnja
– proizvodna površina ili troškovi stručnog nadzora i izdavanja potvrdnice,
MJERA 13. Nabava i postavljanje uređaja za hladnjače (voće i povrće)
– kupnja rashladnih uređaja za hladnjače za čuvanje voća i povrća,
MJERA 14. Umjetno osjemenjivanje goveda
– troškovi umjetnog osjemenjivanja u cjelokupnom iznosu cijene sjemena i to sve dok plotkinja ne ostane gravidna.

II. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem nositelja gospodarstva na području Grada Koprivnice najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište obrta na području Grada Koprivnice i udruge sa sjedištem na području Grada Koprivnice, a čije su poljoprivredne površine na području Koprivničko – križevačke županije, nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Koprivnice, ne traže potporu za rabljenu opremu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom o potporama poljoprivredi na području Grada Koprivnice za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013, 2020/972 i 2023/2831 ili br. 1408/2013 i 2019/316 (u daljnjem tekstu: Uredba).

III. DODJELA POTPORE
Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja. Za osobe u sustavu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), PDV te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja Javnog poziva te ukoliko su nastali u razdoblju ne ranije od 01.01.2024. godine, osim za Mjeru 14. čiji troškovi se priznaju od 01.12.2023. godine. Ukoliko korisnik mjere stekne pravo na potporu u trenutku u kojem po ovom Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa. Potpore se neće dodijeliti korisnicima koji na adresi prebivališta imaju dugovanje (bez obzira na obveznika) s bilo koje osnove prema Proračunu Grada Koprivnice te za rabljenu opremu.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijave za dodjelu potpora podnose se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice tijekom cijele godine, najkasnije do 30.11. tekuće godine odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu. Prijava se predaje poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica, s naznakom ”za Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove – Zahtjev za dodjelom potpora poljoprivredi Grada Koprivnice ”.
Prijava se može poslati i u pdf formatu na e-mail: josip.fonjak@koprivnica.hr sa naznakom „Zahtjev za dodjelom potpora poljoprivredi Grada Koprivnice“.
Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave o primljenim potporama malih vrijednosti, podnositelji prijava mogu preuzeti u Gradu Koprivnici, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove, Koprivnica, Zrinski trg 1, II kat, soba 20 ili na web stranici Grada Koprivnica www.koprivnica.hr.
Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore je specificirana na svakom obrascu zahtjeva.
Grad Koprivnica može zatražiti od podnositelja prijave dodatnu dokumentaciju te po potrebi izvršiti uvid na terenu kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih
ovom Odlukom. Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ukupna vrijednost potpore po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 4.000,00 EUR. Dokumente tražene po ovom Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. Grad Koprivnica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih.
Grad Koprivnica će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu. Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

V. PROCEDURA DODJELE POTPORE
Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Koprivnice za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 EUR, a najkasnije do 30. studenog 2024. godine.
Prijave se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave, a prema uvjetima iz ovog Javnog poziva.
Prijave na javni poziv se šalju zaključno do 30. studenog 2024. godine.
Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti.

Na osnovu provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, gradonačelnik Grada Koprivnice dodjeljuje potporu male vrijednosti.
O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.

VI. OSTALE ODREDBE
Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr

GRAD KOPRIVNICA
Gradonačelnik:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice