HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s građevinskom česticom za uvid u spis predmeta

– izdavanje građevinske dozvole za izgradnju nadstrešnice u Koprivnici, Ulica Ante Starčevića 32 (građevina  koja graniči s više od 10 nekretnina)

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
– izgradnju nadstrešnice iza centralnog skladišta 032, građevine 3. skupine
u obuhvatu zahvata na k.č.br. 182/1, k.o. Koprivnica koja se nalazi u Koprivnici, Ulica Ante Starčevića 32 unutar industrijskog kompleksa „PODRAVKA prehrambena industrija“ d.d.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01. – 28.01 2015. godine u vremenu od 8,00 – 14,00 sati u Gradu Koprivnici, Upravnom odjelu za komunalnog gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg 1, soba 4C .

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Stranka koja se ne odazove javnom pozivu ne može radi toga tražiti obnovu postupka izdavanja građevinske dozvole.

VI. Ovaj poziv izlaže se na oglasnoj ploči naslovnog Upravnog odjela, na mrežnim stranicama Grada Koprivnice. te u obuhvatu zahvata za koji je zatraženo izdavanje građevinske dozvole.

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000042
URBROJ: 2137/01-06-01/8-15-0009
Koprivnica, 12.01.2015.

Viši stručni suradnik za gradnju i prostorno uređenje
Magdalena Horvat, mag.ing.arh.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice