HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s građevinskim česticama za uvid u spis predmeta – zgrada Oružane

– izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade Oružane s rekonstrukcijom gradskih vrata i šireg kompleksa „Koprivničke tvrđave“ u Koprivnici (građevina  koja graniči s više od 10 nekretnina)

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • Rekonstrukciju i prenamjenu zgrade Oružane s rekonstrukcojom gradskih vrata i šireg kompleksa „Koprivničke tvrđave“ u Koprivnici, građevine 3. skupine

u obuhvatu zahvata kojeg čine čestice k.č.br. 2621, 2635, 2636, 2637, 2638, 2640, 2606/1, 2604, 2605, 3094 i 3107 sve k.o. Koprivnica koji se nalazi u Koprivnici, uz Oružansku ulicu i obuhvaća dio kompleksa sajmišta.

Predmetni zahvat u prostoru obuhvaća 3 faze izgradnje i to:

FAZA 1 – rekonstrukcija i prenamjena zgrade Oružane s obnovom „uške“ i dijela bastiona 16. stoljeća
FAZA 2 i 2a – obnova pješačkog drvenog mosta i to na način:
FAZA 2 – zadržavanja postojeće prometnice Oružanske ulice i rekonstrukciju dijela podiznog mosta
FAZA 2A – rekonstrukcija cijelog podiznog mosta koji prelazi šanac fortifikacije
FAZA 3 – obnova prsobrana i uređenje pokosa nasipa bastiona, jarka, bedema, predbedema i kavalira.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.11. – 5.12 2014. godine u vremenu od 8,00 – 14,00 sati u Gradu Koprivnici, Upravnom odjelu za komunalnog gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg 1, soba 4C .

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Stranka koja se ne odazove javnom pozivu ne može radi toga tražiti obnovu postupka izdavanja građevinske dozvole.

VI. Ovaj poziv izlaže se na oglasnoj ploči naslovnog Upravnog odjela, na mrežnim stranicama Grada Koprivnice. te u obuhvatu zahvata za koji je zatraženo izdavanje građevinske dozvole,

KLASA: UP/I-361-03/14-01/0035
URBROJ:  2137/01-06-01/1-14-2
Koprivnica, 19.11.2014.

Voditeljica odsjeka:
Sandra Petak-Samardžić, dipl.ing.arh.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice