HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – pješačko-biciklistička staza

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000001
URBROJ: 2137/01-07-01/6-19-0005
Koprivnica, 21.03.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD KOPRIVNICA, HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – pješačko-biciklistička staza

u obuhvatu zahvata koji čine k.č.br. 1974, 1369/1, 1369/2, 2077 i 1384 sve k.o. Koprivnički Bregi (Naselje Štaglinec) te k.č.br. 13576/2, 7051/1, 7058/5, 7057/3, 7043, 7037, 6982/1, 6955/1, 6954/1, 6951, 6952, 6953/1, 6947/1, 6946/1, 6945/1, 6944/1, 6906/4, 6907/1, 6907/2, 6916, 6915, 6917/3 i 13527/8 sve k.o. Koprivnica (Draganovec, Draganovec), a na način da se u svrhu fomiranja koridora predmetne pješačko-biciklističke staze parcelacijom formiraju nove katastarske (građevne) čestice na način:
–    nova k.č.br. 7051 nastala iz sadašnjih k.č.br. 7051/1, 7058/5, 7057/3, 7043 i 7037 sve k.o. Koprivnica,
–    nova k.č.br. 6955/3 nastala iz sadašnjih k.č.br. 6955/1, 6954/1, 6951, 6952, 6953/1, 6947/1, 6946/1, 6945/1, 6944/1, 6906/4, 6907/1, 6907/2 i 6916 sve k.o. Koprivnica
–    nova k.č.br. 6917/4 nastala iz sadašnje k.č.br. 6917/3 k.o. Koprivnica
–    nova k.č.br. 1369/3 k.o. Koprivnički Bregi nastala iz sadašnjih k.č.br. 1369/1 i 1369/2 obje k.o Koprivnički Bregi te
–    nova k.č.br. 1384/2 nastala iz sadašnje k.č.br. 1384 k.o. Koprivnički Bregi,
a koje s dijelovima sadašnjih k.č.br. 13576/2, 6982/1, 6915 i 13527/8 sve k.o. Koprivnica te k.č.br. 1974 i 2077 k.o. Koprivnički Bregi čine koridor planirane pješačko-biciklističke staze.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.04.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, (prostorije nadležnog Upravnog odjela, prizemlje – soba 7).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Viši referent za prostorno uređenje
Zdravko Jagar, ing.građ.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice