HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – spojni cjevovod crpilišta Lipovec sa zonom Danica, vodnogospodarskog sustava, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000066
URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0008
Koprivnica, 15.11.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, ULICA MOSNA 15/A

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene – spojni cjevovod crpilišta Lipovec sa zonom Danica, vodnogospodarskog sustava, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata kojeg čine:

k.č.br. 13554 / 1,3686/ 2,13555/ 2,13554 / 3,4181 / 10,13536, 13537, 13538 / 2,13534/4,13558 / 1,13558/ 3,13556 / 1,3813 / 1,3813 / 2,3813 / 3,3814 / 1,3814 / 2,3820 / 1,3820 / 2,3823, 3829 / 1,3830 / 1,3830 / 2,3831, 3804, 3803 / 1,3803 / 2,3802 / 2,3801 / 3,3801 / 1,3868 / 1,3868 / 3,3868 / 4,13557 / 5,13557 / 4,4015 / 4,4015 / 1,4015 / 2,4015 / 3,4818 / 13,4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861 / 1,13560, 4863, 5018 / 1,13561, 5066 / 1,5059, 13562 / 1,5142, 5141, 5400 / 1,5404, 13563 / 2,5519, 5518, 5517, 5516, 5913, 5917, 13568 / 1,6224, 6258, 6549, 6548, 6544, 6543, 6542, 6557, 6558, 6561, 6562, 6563, 6566, 6568, 6569, 6570, 13572, 6590, 13525 / 1,13573/1, sve k.o. Koprivnica, (dio naselja Koprivnica, u Gradu Koprivnici).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.11.2019 u 12:00 sati, na lokaciji – Zrinski trg 1, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, prizemlje – soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Dodatne usmene informacije o predmetnom zahvatu mogu se dobiti u toku radnog vremena na tel: 048/654-856, Dejana Stanić.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Više stručna suradnica za prostorno uređenje
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice