HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv na uvid u idejni projekt radi izjašnjenja

Na temelju članka 188. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), te članaka 110. stavak 1. i članka 111. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br.  76/07, 55/11, 90/11 i 50/12) i temeljem molbe za pravnu pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: UP/I-350-05/13-01/228, URBROJ: 531-06-1-1-2-14-12 od 29. kolovoza 2014. godine upućuje se

JAVNI POZIV
na uvid u idejni projekt radi izjašnjenja

vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na predmetnim nekretninama i nekretninama koje neposredno graniče s građevinskim česticama k.č.br.: 2402/2, 2402/35, 2402/36 i 2402/57 sve u k.o. Glogovac i k.č.br.: 2781, 2783, 2795 i 2993 sve u k.o. Jagnjedovec-grad u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za

PRIVOĐENJE PROIZVODNJI BUŠOTINA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU UGLJIKOVODIKA MOSTI (Mo-6, 8 i 17), u
Gradu Koprivnici u Koprivničko-križevačkoj županiji

Podnositelj izdavanja lokacijske dozvole je tvrtka: INA-industrija nafte d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor podrške istraživanju i proizvodnji, iz Zagreba, Av. V. Holjevca 10, a lokacijsku dozvolu izdaje: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, iz Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Uvid u idejni projekt može se izvršiti osobno ili putem svog opunomoćenika u prostorijama Grada Koprivnice, na adresi: Koprivnica, Zrinski trg 1/ I kat, soba broj 12, dana 13. 10. 2014. godine u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Ovaj poziv izlaže se na građevnim česticama za koje je zatraženo izdavanje lokacijske dozvole, na internet stranicama Grada Koprivnice (http://koprivnica.hr/) i na oglasnoj ploči  naslovnog upravnog odjela Grada Koprivnice na adresi Zrinski trg 1/ (prizemlje), Koprivnica.

Osobe koje se odazovu ovom pozivu dužne su dokazati da su stranke u postupku. Ako se stranka ne izjasni u navedenom roku smatra se da je stranci dana mogućnost uvida. Ako se pozivu na uvid stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga.

Ako se stranke  ne odazovu ovom pozivu postupak izdavanja lokacijske dozvole nastavit će se u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 55/11, 90/11 i 50/12).

KLASA: 361-02/14-01/0012
URBROJ: 2137/01-06-01/2-14-3
Koprivnica, 25.09.2014.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice