HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv na uvid u idejni projekt polaganja optičkog kabela (prsten oko grada Koprivnice) – izmjene i dopune radi izjašnjenja

Grad Koprivnica, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša temeljem članka 142. stavak 1 i članka 143. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) upućuje

JAVNI POZIV
na uvid u idejni projekt polaganja optičkog kabela (prsten oko grada Koprivnice)
izmjene i dopune radi izjašnjenja

vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s građevinskim česticama koje nisu bile predmet izdavanja lokacijske dozvole KLASA: UP/I 350-05/13-01/0027, URBROJ: 2137/01-06-02/2-13-18 od 24.9.2013. ili su pak bile predmet izdavanja navedene lokacijske dozvole, ali je izmjenjena pozicija trase godine i to na način da je određena fazna izgradnja trase optičkog kabela u tri faze, a izmjene se odnose za obuhvat zahvata koji u

  • fazi I obuhvaća:
    čestice označene kao k.č.br. 13572, 6549, 13658, 5912/2,5912/1,5400/1,5059, 5066/1,4097/3,4097/4,4181/5, 4175/1, 3605/3, 3605/4, 3647/1, 4203,4204, 4227/1 sve k.o. Koprivnica,
  • fazi II obuhvaća:
    čestice označene k.č.br. k.č.br. 6084 k.o. Kunovec i k.č.br. 4481 k.o. Koprivnički Ivanec,
  • fazi III obuhvaća:
    čestice označene kao k.č.br. 772 k.o. Koprivnica,  k.č.br. 951 k.o. Jagnjedovec – grad te k.č.br. 13574 i 6795/2 obje k.o. Koprivnica,

što u naravi predstavlja dio trase prstena oko grada Koprivnice u predmetu izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru polaganja optičkog kabela (prsten oko grada Koprivnice) u Koprivnici podnositelja zahtjeva „Koprivničke vode“ d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Mosna 15zastupanog po „Uredu ovlaštenog inženjera elektrotehnike Andrija Šimunija“ iz Koprivnice, a za koju se pri ovom Upravnom tijelu vodi upravni postupak.

Uvid u Izmjene i dopune idejnog projekta mogu se izvršiti osobno ili putem svog opunomoćenika u prostorijama Grada Koprivnice, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Koprivnici, Zrinski trg 1, radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u razdoblju od 1.8.2014. do 11.8.2014. godine.

Ovaj poziv izlaže se u obuhvatu zahvata za koji je zatraženo izdavanje lokacijske dozvole, na oglasnoj ploči  naslovnog Upravnog odjela i na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Osobe koje se odazovu ovom pozivu dužne su dokazati da su stranke u postupku. Ako se stranka ne izjasni u navedenom roku smatra se da je stranci dana mogućnost uvida. Ako se pozivu na uvid stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga.

Ako se stranke ne odazovu ovom pozivu predmetni postupak izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole nastavit će se u skladu s Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13).

KLASA: UP/I-350-05/14-01/0009
URBROJ: 2137/01-06-01/1-14-10
Koprivnica, 23.7.2014.

Voditeljica postupka:
Sandra Petak-Samardžić, dipl.ing.arh.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice