HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI  NATJEČAJ za zakup garaža

JAVNI  NATJEČAJ

za zakup garaža

Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, daju se u zakup garaže na Trgu podravskih heroja u Koprivnici i to:

garaža broj 4. u nizu II. i garaža broj 3. u nizu III.

Garaže se daju u zakup sa početnim iznosom zakupnine od 26,88 EUR mjesečno za pojedinu garažu. Garaže se daju u zakup u viđenom stanju tako da zakupnik preuzima obavezu tekućeg i investicijskog održavanja garaže.

Sudionici javne dražbe mogu biti sve fizičke i pravne osobe.

Prije početka javne dražbe, sudionici javne dražbe, Povjerenstvu za provođenje javne dražbe moraju dati na uvid:

– osobnu iskaznicu, OIB, presliku rješenja iz sudskog registra, odnosno rješenja o obrtu,

–  dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– presliku dokumentacije kojom se dokazuje status osoba koje se pozivaju na prvenstveno pravo zakupa,

– dokaz da ponuditelj nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i Gradu Koprivnici, a što se dokazuje potvrdom nadležne ispostave porezne uprave, odnosno Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice.

Jamčevina u iznosu od 132,72 EUR se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja.

Pravo prvenstva za sklapanje ugovora o zakupu garaže imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i dosadašnji zakupoprimci, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši iznos izlicitirane zakupnine. Pravo prvenstva ostvaruje se pod uvjetom sudjelovanja u javnoj dražbi. U ostvarivanju prava prvenstva dosadašnji zakupnici imaju prednost u odnosu na osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Uvid u garaže može se izvršiti svakog radnog dana do zaključenja ovog natječaja uz prethodnu najavu.

U posjed garaža zakupnik može stupiti nakon zaključenja ugovora o zakupu.

Garaže se daju u zakup na rok od pet godina s tim da svaka ugovorna strana ugovor može otkazati sa otkaznim rokom od  tri mjeseca.

Zakupnik je dužan plaćati zakupninu od prvog dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojemu je zaključen ugovor o zakupu. Zakupnina se plaća za puni mjesec, i to onoliko započetih mjeseci koliko je zakup trajao.

Sudionicima javne dražbe koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a sudionici javne dražbe koji ne zaključe ugovor gube pravo na povrat jamčevine.

Javna dražba održat će se dana 01. 07. 2024. godine (ponedjeljak) u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, I kat, (soba br. 12).

Za garaže za koje neće biti sklopljen ugovor o zakupu na prvoj dražbi, kao i za sve garaže u buduće koje će biti slobodne za zasnivanje zakupničkog odnosa, održavat će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, počevši od mjeseca kolovoza 2024. godine. Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada kao i u Glasu Podravine i Prigorja. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, odsjeku za upravljanje nekretninama, Zrinski trg 1, II kat, soba 28 usmeno ili na telefon 048/279-523.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice