HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za zakup garaža

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst) i  članka 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice, (Glasnik Grada Koprivnice br. 3/12), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za zakup garaža

Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, daju  se u zakup garaže na Trgu podravskih heroja u Koprivnici i to:

I. garaže u nizu I. i to: garaža broj: 5., 8. i 9.

II. garaže u nizu II. i to: garaže broj: 7.

III. garaže u nizu III. i to: garaže broj: 1., 2., 5. i 10.

Garaže se daju u zakup sa početnim iznosom zakupnine od 202,50 kuna mjesečno za pojedinu garažu. Garaže se daju u zakup u viđenom stanju tako da zakupnik  preuzima obavezu tekućeg i investicijskog održavanja garaže.

Sudionici javne dražbe mogu biti sve fizičke i pravne osobe.

Prije početka javne dražbe, sudionici javne dražbe, Povjerenstvu za provođenje javne dražbe moraju predati:

  • presliku osobne iskaznice, OIB, presliku rješenja iz sudskog registra, odnosno rješenja o obrtu,
  • presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini,
  • presliku dokumentacije kojom se dokazuje status osoba koje se pozivaju na   prvenstveno pravo zakupa,
  • dokaz da ponuditelj na dan raspisivanja ovog javnog natječaja nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i Gradu Koprivnica, a što se dokazuje potvrdom nadležne ispostave porezne uprave, odnosno Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, Grada Koprivnice.

Jamčevina u iznosu od 1.000,00 kuna se uplaćuje na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja.

Pravo prvenstva za sklapanje ugovora o zakupu garaže imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i dosadašnji zakupoprimci, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši iznos izlicitirane zakupnine. Pravo prvenstva ostvaruje se pod uvjetom sudjelovanja u javnoj dražbi. U ostvarivanju prava prvenstva dosadašnji zakupnici imaju prednost u odnosu na osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Uvid u garaže može se izvršiti svakog radnog dana do zaključenja ovog natječaja.

U posjed garaža  zakupnik može stupiti 01.11.2017. godine.

Garaže se daju u zakup na rok od pet godina s tim da svaka ugovorna strana ugovor može otkazati sa otkaznim rokom od  tri mjeseca.

Zakupnik je dužan plaćati zakupninu od 01.11.2017. godine.

Sudionicima javne dražbe koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a sudionici javne dražbe koji ne zaključe ugovor gube pravo na povrat jamčevine. Sudionicima javne dražbe koji zaključe ugovor jamčevina se uračunava u zakupninu.

Javna dražba održat će se dana 06. 11. 2017. godine (ponedjeljak) u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, I kat, (soba br. 12). Slijedeće javne dražbe održat će se svakog desetog u mjesecu počevši od mjeseca prosinca 2017. godine, u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, I kat, (soba br. 12) sve do davanja u zakup svih garaža. Ukoliko je deseti dan u mjesecu  neradni dan, javna dražba se održava slijedećeg radnog dana.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, soba 27 usmeno ili na telefon 048/279-523.

KLASA: 372-01/17-01/0017
URBROJ: 2137/01-05-05/1-17-2
Koprivnica, 19. rujna 2017.

Gradonačelnik:
Mišel Jakšić,dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice