HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama ( “Narodne novine” broj 74/14.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice 2. listopada 2014. godine, raspisala je

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana
iz Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu

UVJETI PRIJAVE

I.

Iz Proračuna Grada Koprivnice sufinancirat će se programi/projekti predlagatelja koji ispunjavaju uvjete  utvrđene  člankom 3. Pravilnika o načinu bodovanja Programa/Projekata javnih potreba u području rada udruga građana Grada Koprivnice, od 02. listopada 2014. godine, i to kako slijedi:

a) da udruga koji provodi program/projekt djeluje na području Grada Koprivnice i upisana  je u registar udruga Republike Hrvatske,
b) da program/projekt zadovoljava potrebe građana i javne potrebe od interesa Grada Koprivnice,
c) da program/projekt nije sufinanciran u okviru zajednica udruga Grada Koprivnice,
d) da program/projekt nije na drugi način sufinanciran iz Proračuna Grada Koprivnice za tekuću godinu,
e) da program/projekt nije prijavljen na natječaj u drugom području sufinanciranja iz Proračuna Grada Koprivnice za tekuću godinu

II.

Sredstva će biti odobrena za provođenje programa/projekata udruga koje su u potpunosti izvršile sve svoje ugovorne obveze u okviru ranije sufinanciranih programa/projekata iz Proračuna Grada Koprivnice.

PODRUČJE FINANCIRANJA I KRITERIJI BODOVANJA

III.

Sukladno članku 4. Pravilnika o načinu bodovanja Programa/Projekata javnih potreba u području rada udruga građana Grada Koprivnice, od 02. listopada 2014. godine, Javni natječaj se raspisuje za područja djelatnosti kako slijedi:

a) Unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom,
b) Promicanje zdravog načina života i zaštita zdravlja,
c) Rad s djecom i mladima,
d) Rad sa starijim osobama,
e) Promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda,
f) Rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
g) Rad sa sudionicima Drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata,
h) Socijalna skrb,
i) Zaštita potrošača,
j) Zaštita okoliša,
k) Zaštita i uzgoj životinja,
l) Tradicionalne manifestacije,
m) Očuvanje tradicije i običaja.

 IV.

Osnovni kriteriji za bodovanje programa/projekata su:

a) Podmirenje potreba građana,
b) Djelovanje za opće dobro,
c) Osigurani kapaciteti za provođenje programa/projekta,
d) Promicanje volonterskog rada,
e) Partnerstvo s drugim pravnim i fizičkim osobama,
f) Promicanje Grada Koprivnice.

NAČIN PRIJAVE

V.

Prijedlozi programa/projekata prijavljuju se na posebnoj prijavnici  s pripadajućim prilozima:

  1. Prilog 1. Obrazac proračuna programa/projekta,
  2. Financijsko izvješće o radu udruge za 2013. godinu sukladno članku 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08., 7/09. i 158/13.),
  3. Račun prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2014. godine sukladno članku 66. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08., 7/09. i 158/13.).
  4. Plan i program rada za 2015. godinu ukoliko nije predan tijekom mjeseca rujna 2014. godine.
  5. Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa/projekta  ne vodi kazneni postupak (ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika)
  6. Prilog 3. Popis volontera koji sudjeluju u programu/projektu

Prijavni obrazac, prilog 1., prilog 2., prilog 3. i Upute za prijavitelje o načinu prijavljivanja i popunjavanja potrebnih obrazaca, mogu se podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, sobe broj 2 i 19, i na web-stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr .

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

VI.

Prijedloge programa/projekata, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog natječaja, treba dostaviti na potpisanom i ovjerenom obrascu, osobno ili poštom  na adresu:

 Grad Koprivnica
„Javni natječaj-udruge građana“
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Koprivnica, Zrinski trg 1 

i u elektroničkom obliku na e-mail: snjezana.jovanovic@koprivnica.hr 

Prijedlozi se mogu slati od 3. listopada 2014.g. do zaključno 17. listopada 2014. god.

 neovisno o načinu predavanja prijedloga. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 048/279-514.

POSTUPAK BODOVANJA PROGRAMA/PROJEKATA

VII.

Bodovat će se samo pravodobno podnesene i u potpunosti ispunjene prijavnice pristigle u propisanom roku na Javni natječaj za slijedeću godinu. Prijavnici je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena  u Javnom natječaju.

Ukoliko na natječaj pristigne Prijavnica kojoj nedostaje neki od traženih dokumenata, odmah će se isključiti iz natječajnog postupka i neće se razmatrati kod bodovanja.

Iznos koji će biti odobren za sufinanciranje pojedinog projekta/programa izračunava se na način da se broj bodova pomnoži iznosom zatraženih sredstava i podijeli  brojem 100.

Programe/projekte boduje Povjerenstvo za udruge Grada Koprivnice primjenom odredaba Pravilnika o načinu bodovanja Programa/Projekata javnih potreba u području rada udruga građana Grada Koprivnice  od 02. listopada 2014.godine.

Temeljem provedenog ispitnog postupka, bodovanja i utvrđenih okolnosti, Povjerenstvo je dužno gradonačelniku predati prijedlog raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa/Projekata javnih potreba u području rada udruga građana Grada Koprivnice u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijavnica, a što se utvrđuje zapisnikom o preuzimanju.

Prihvaćeni Programi sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje Programa/Projekata javnih potreba u području rada udruga građana Grada Koprivnice donosi gradonačelnik Grada Koprivnice Zaključkom o odobrenju sredstava za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u području rada udruga građana Grada Koprivnice.

Gradonačelnik može, zbog nedostatka proračunskih sredstava, smanjiti prijedlog raspodjele sredstava za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana Grada Koprivnice. Sredstva se smanjuju razmjerno danom prijedlogu.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG NATJEČAJA

VIII.

Rezultati Javnog natječaja objavit će se na web stranici Grada Koprivnice, a svim prijavljenim udrugama bit će poslane i pojedinačne obavijesti na e- mail adresu.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice