HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18, 2/20 i 1/21) i članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj: 3/16, 1/17, 2/17, 9/19 i 8/22), gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina javnom dražbom

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice i to:

  1. o. Koprivnica, Ulica Josipa Sirutke 38, k.č.br. 10232/2 kuća, dvor i voćnjak ukupne površine 950 m2 upisana u z.k.ul. 9848 i k.č.br. 10234, kuća, dvor i oranica ukupne površine 2035 m2, i 10235/2, vinograd u Dubovečkom Bregu ukupne površine 575 m2, upisana u z.k.ul.br. 9849, po početnoj cijeni od 3.250,00 EUR što prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za 1 EUR iznosi 24.487,13 kn. Jamčevina iznosi 325,00 EUR (PRODANO, 23.10.2023.)
  2. o. Koprivnica, Miklinovec 173, k.č.br. 5833/4 kuća, zgrade i dvor u Miklinovcu, ukupne površine 1222 m2, z.k.ul.br. 9554, po početnoj cijeni od 27.100,00 EUR što prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za 1 EUR iznosi 204.184,95 kn. Nekretnina je opterećena založnim pravom u korist Republike Hrvatske, Ministarstva financija, a koje će se brisati nakon prodaje nekretnine. Sukladno čl. 23. st. 1. Zakona o gradnji za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Jamčevina iznosi 2.710,00 EUR,
  3. o. Koprivnica, k.č.br. 4175/5, NEPLODNO U IVANŠĆAKU ukupne površine 4041 m2, z.k.ul.br. 10974, po početnoj cijeni od 35.118,45 EUR što prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za 1 EUR iznosi 264.600,00 kn. Jamčevina iznosi 3.500,00 EUR,
  4. o. Koprivnica, Ulica Miklinovec 204j, suvlasnički dio 1/2 k.č.br. 6363/2, kuća, dvor i oranica ukupne površine 1040 m2 i suvlasnički dio 1/2 k.č.br. 6363/8 oranica na straži ukupne površine 460 m2, z.k.ul.br. 7016, po početnoj cijeni od 24.700,00 EUR što prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za 1 EUR iznosi 186.102,15 kn. Jamčevina iznosi 2.450,00 EUR (PRODANO, 23.10.2023.)
  5. o. Koprivnica, Ulica Zvirišće 62b, k.č.br. 9389 kuća i dvor ukupne površine 402 m2, k.č.br. 9390 livada u Kunovec Bregu površine 739 m2, k.č.br. 9391 vinograd u Kunovec Bregu površine 827 m2 i k.č.br. 9392 livada u Kunovec Bregu površine 320 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 6306, po početnoj cijeni od 1.800,00 EUR što prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za 1 EUR iznosi 13.562,10 kn. Jamčevina iznosi 180,00 EUR (PRODANO, 23.10.2023.)
  6. o. Kunovec Breg, suvlasnički dio 18/20 k.č.br. 426, Botinovečki jarek, šuma površine 1820 m2, z.k.ul.br. 1437, po početnoj cijeni od 1.900,00 EUR što prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za 1 EUR iznosi 14.315,55 kn. Jamčevina iznosi 190,00 EUR (PRODANO, 23.10.2023.)
  7. o. Bakovčica, Vinogradska 32, Bakovčica, k.č.br. 248, Vinogradska, livada, vinograd, dvorište, gospodarske zgrade, stambena zgrada, ukupne površine 2344 m2, z.k.ul.br. 35, po početnoj cijeni od 19.300,00 EUR što prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za 1 EUR iznosi 145.415,85 kn. Jamčevina iznosi 1.930,00 EUR.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na stjecanje nekretnina.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih nekretnina.

Prva javna dražba održat će se 23. listopada 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za nekretnine koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12. Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

-dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe) ili osobne podatke za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine (ime i prezime, adresa i OIB).

Sudionik koji zakasni na javnu dražbu, ne može sudjelovati na istoj.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68 9016 – OIB uplatitelja. Jamčevina mora biti uplaćena najkasnije jedan dan prije dana održavanja javne dražbe.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili kreditom banke u roku 90 dana, a o čemu će prije sklapanja ugovora biti potrebno dostaviti dokaz.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor ili predugovor o kupoprodaji u slučaju kupnje gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada i u Glasu Podravine i Prigorja. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

Gradonačelnik:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice