HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18, 2/20 i 1/21) i članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj: 3/16, 1/17, 2/17 i 9/19), gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina javnom dražbom

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice i to:

  1. č.br. 3069/1, Kolodvorska ulica, livada, površine 79 m2, upisano u zk. ul. 13753, k.o. Koprivnica, po početnoj cijeni od 78.200,00 kn. Jamčevina iznosi 7.800,00 kn.
  2. suvlasnički dio 2/3 k.č.br. 894/1, Ulica Ante Starčvića, livada, površine 485 m2, upisano u zk. ul. 66, k.o. Koprivnica, po početnoj cijeni od 320.100,00 kn. Jamčevina iznosi 32.000,00 kn.
  3. č.br. 3069/2, Kolodvorska ulica, livada, površine 734 m2, upisano u zk. ul. 15886, k.o. Koprivnica, po početnoj cijeni od 726.700,00 kn. Jamčevina iznosi 72.600,00 kn.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na stjecanje nekretnina.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih nekretnina.

Prva javna dražba održat će se 11. svibnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za nekretnine koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, s početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12. Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

-dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe) i/ili osobne podatke za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine (ime i prezime, adresa i OIB).

Sudionik koji zakasni na javnu dražbu, ne može sudjelovati na istoj.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja. Jamčevina mora biti uplaćena najkasnije tri dana prije dana održavanja javne dražbe.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili kreditom banke u roku 90 dana, a o čemu će prije sklapanja ugovora biti potrebno dostaviti dokaz.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor ili predugovor o kupoprodaji u slučaju kupnje gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama  i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-547 i 048/279-523.

 

KLASA: 944-01/22-13/0001
URBROJ: 2137-1-08-02/2-22-6
Koprivnica, 29.04.2022.
GRADONAČELNIK: Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice