HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 17. i 28. stavak 2. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj- 3/16, 1/17, 2/17 i 9/19),  članka 3. i 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2021. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/20) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18, 2/20 i 1/21), gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje

 JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina javnom dražbom

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice i to:

 1. Suvlasnički udio ½ šume šikare u Močilama, k.č.br. 12846/2, ukupne površine 1843, zk. ul. 4674, k.o. Koprivnica. Suvlasnički udio ½ nekretnine prodaje se po početnoj cijeni od 22.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 2.000,00 kuna.
 2. Stan broj 14A, površine 24,50 m2 etažno vlasništvo (E-27) koji se nalazi u Koprivnici, Ulica Frana Galovića 6, I. kat, k.č.br. 1128/2, zk. ul. 10997, k.o. Koprivnica. Stan se prodaje po početnoj cijeni od 143.370,00 kuna. Jamčevina iznosi 14.000,00 kuna. (PRODANO 11.10.2021.)
 3. Suvlasnički udio ½, k.č.br. 10867/3, kuće i dvora u Koprivnici, Varaždinska cesta 113B, ukupne površine  649 m2, zk. ul. 4585, k.o. Koprivnica. Nekretnina nema akt legalnosti, odnosno uporabljivosti, niti je podnesen zahtjev za legalizaciju. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13) za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 67.604,00 kuna. Jamčevina iznosi 6.000,00 kuna.
 4. Suvlasnički udio 1/6, k.č.br. 13088, vinograd u Močilama, površine 1982 m2 i k.č.br. 13089, voćnjak u Močilama, površine 2454 m2  zk. ul. 6588,  k.o. Koprivnica (u naravi vinograd, voćnjak i klijet) prodaje se po početnoj cijeni od 5.400,00 kuna. Suvlasnički udio opterećen je zalogom u korist Republike Hrvatske za koji je pokrenut postupak brisanja. Jamčevina iznosi 500,00 kuna.
 5. K.č.br. 6232, kuća, zgrada i dvor u Miklinovcu, ukupne površine 576 m2, zk. ul. 6775,  k.o. Koprivnica, prodaje se po početnoj cijeni od 112.590,00 kuna. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.) za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Jamčevina iznosi 11.000,00 kuna. (PRODANO 12.7.2021.)
 6. K.č.br. 5833/4, kuća, zgrade i dvor u Miklinovcu, ukupne površine 1084 m2, zk. ul. 9554,  k.o. Koprivnica, prodaje se po početnoj cijeni od 226.800,00 kuna. Nekretnina je opterećena zalogom u korist Republike Hrvatske Ministarstva financija. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.) za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Jamčevina iznosi 22.000,00 kuna.
 7. Suvlasnički udio 1/6: k.č.br. 10462, kuća, dvor u Dubovečkom bregu, površine 322 m2, k.č.br. 10463, oranica na Dubovečkom bregu, površine 1291 m2, k.č.br. 10464/1, Ulica Vinica, voćnjak, površine 259 m2 i k.č.br. 10464/2, Ulica Vinica, voćnjak, površine 58 m2, sve upisano u zk.ul. 6928, k.o. Koprivnica, prodaje se po početnoj cijeni od 68.200,00 kuna. Suvlasnički udio opterećen je zalogom u korist SVEA EKONOMI d.o.o. i SIZMIOR HRVATSKE PODRUČNA SLUŽBA KOPRIVNICA, koji zalozi će se brisati nakon prodaje nekretnine. Jamčevina iznosi 6.000,00 kuna.
 8. K.č.br. 9934, šuma-šikara u Dubovec bregu, površine 747 m2 i k.č.br. 9936, šuma-šikara u Dubovec bregu, površine 2289 m2, sve upisano u zk. ul. 11216, k.o. Koprivnica, prodaje se po početnoj cijeni od 10.000,00 kuna. Nekretnina je opterećena zalogom u korist SVEA EKONOMI d.o.o., koji zalog će se brisati nakon prodaje nekretnine. Jamčevina iznosi 1.000,00 kuna.
 9.  K.č.br. 556, Leptan, voćnjak, površine 141 m2, upisano u zk. ul. 803, k.č.br. 557, Leptan, pašnjak, površine 107 m2, upisano u zk. ul. 799, k.č.br. 550, Leptan, vinograd, gospodarska zgrada kbr. 58, Leptan, površine 730 m2, upisano u zk. ul. 802 i k.č.br. 551, Leptan, vinograd, gospodarska zgrada, kbr. 56, Leptan, površine 732 m2, upisano u zk. ul. 798, sve k.o. Kunovec Breg, prodaje se po početnoj cijeni od 45.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 5.000,00 kuna. (PRODANO 14.6.2021.)

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na stjecanje nekretnina.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih nekretnina.

Prva javna dražba održati će se 14. lipnja 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za nekretnine koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavat će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, s početkom u 08.00 sati u prostoru Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12. Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

Natjecatelj koji ne pristupi javnoj dražbi do 08.00 sati gubi pravo sudjelovanja na istoj.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene od strane javnog bilježnika.

Natjecatelji trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • presliku osobne iskaznice, a ako je natjecatelj pravna osoba onda i presliku rješenja o registraciji,
 • punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja, tri dana prije održavanja javne dražbe.

Najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti kupoprodajni ugovor.

Kupoprodajni ugovor natjecatelj je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana ili kreditom banke u roku 90 dana od dana ovjere potpisa na kupoprodajnom ugovoru. U posebno opravdanim slučajevima  na osnovi posebno podnesenog zahtjeva kupcu se može odobriti isplata kupoprodajne cijene u više mjesečnih obroka, ali ne više od dvanaest mjeseci. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. Natjecatelj pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Natjecatelj stječe pravo posjeda kupljene nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg natjecatelja, odnosno ako najpovoljniji natjecatelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim natjecateljem smatrati će se sljedeći natjecatelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog natjecatelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg natjecatelja bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada Koprivnice. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II. kat, soba br. 28 usmenim putem ili na telefon 048/279-547 i 048/279-523.

Poništava se javni natječaj za prodaju nekretnina KLASA: 944-01/20-01/0150, URBROJ: 2137/01-08-02/2-21-21 od 17.03.2021. godine objavljen u Glasu Podravine i Prigorja dana 19.03.2021. godine.

KLASA: 944-01/20-01/0150
URBROJ: 2137/01-08-02-21/27
Koprivnica, 01.06.2021.

GRADONAČELNIK,
Mišel Jakšić, dipl. oec.

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice