HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18, 2/20 i 1/21) i članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj: 3/16, 1/17, 2/17 i 9/19), gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina javnom dražbom

 

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice i to:

  1. k.č.br. 4175/5, neplodno u Ivanšćaku, površine 4041 m2, zk. ul. 10974, k.o. Koprivnica, po početnoj cijeni od 294.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 29.400,00 kn.
  2. k.č.br. 1983, kuzman, pašnjak, površine 792 m2, zk. ul. 1897 i k.č.br. 2023, kuzman, pašnjak, šuma, gospodarska zgrada kbr. 51, kuzman, površine 2128 m2, zk. ul. 1898, obje k.o. Kunovec Breg, po početnoj cijeni od 10.600,00 kn. Nekretnine su opterećene zalogom u korist Republike Hrvatske za koji je pokrenut postupak brisanja. Jamčevina iznosi 1.600,00 kn. (PRODANO 11.7.2022.)
  3. suvlasnički udio ½ šume šikare u Močilama, k.č.br. 12846/2, površine 1843 m2, zk.ul. 4674, k.o. Koprivnica, po početnoj cijeni od 22.000,00 kn. Jamčevina iznosi 2.000,00 kn. (PRODANO 11.4.2022.)
  4. suvlasnički udio 1/6, k.č.br. 13088, vinograd u Močilama, površine 1982 m2 i k.č.br. 13089, voćnjak u Močilama, površine 2454 m2  zk. ul. 6588,  k.o. Koprivnica (u naravi vinograd, voćnjak i klijet) po početnoj cijeni od 5.400,00 kuna. Jamčevina iznosi 500,00 kn.
  5. k.č.br. 5833/4, kuća, zgrade i dvor u Miklinovcu, ukupne površine 1084 m2, zk. ul. 9554,  k.o. Koprivnica, po početnoj cijeni od 226.800,00 kuna. Nekretnina je opterećena zalogom u korist Republike Hrvatske Ministarstva financija koji zalog će se brisati nakon prodaje nekretnine. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Jamčevina iznosi 22.600,00 kn.
  6. suvlasnički udio 1/6: k.č.br. 10462, kuća, dvor u Dubovečkom bregu, površine 322 m2, k.č.br. 10463, oranica na Dubovečkom bregu, površine 1291 m2, k.č.br. 10464/1, Ulica Vinica, voćnjak, površine 259 m2 i k.č.br. 10464/2, Ulica Vinica, voćnjak, površine 58 m2, sve upisano u zk.ul. 6928, k.o. Koprivnica, po početnoj cijeni od 68.200,00 kuna. Suvlasnički udio opterećen je zalogom u korist SVEA EKONOMI d.o.o. koji zalog će se brisati nakon prodaje. Jamčevina iznosi 6.800,00 kn;
  7. k.č.br. 9934, šuma-šikara u Dubovec bregu, površine 747 m2 i k.č.br. 9936, šuma-šikara u Dubovec bregu, površine 2289 m2, sve upisano u zk. ul. 11216, k.o. Koprivnica, po početnoj cijeni od 10.000,00 kuna. Nekretnina je opterećena zalogom u korist SVEA EKONOMI d.o.o., koji zalog će se brisati nakon prodaje nekretnine. Jamčevina iznosi 1.000,00 kn. (PRODANO 10.10.2022.)

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na stjecanje nekretnina.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih nekretnina.

Prva javna dražba održat će se 11. travnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za nekretnine koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12. Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

-dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe) ili osobne podatke za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine (ime i prezime, adresa i OIB).

Sudionik koji zakasni na javnu dražbu, ne može sudjelovati na istoj.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68 9016 – OIB uplatitelja. Jamčevina mora biti uplaćena najkasnije tri dana prije dana održavanja javne dražbe.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili kreditom banke u roku 90 dana, a o čemu će prije sklapanja ugovora biti potrebno dostaviti dokaz.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor ili predugovor o kupoprodaji u slučaju kupnje gubi pravo na povrat jamčevine.

Poništava se Javni natječaj za prodaju nekretnina javnom dražbom KLASA: 944-01/20-01/0150, URBROJ: 2137/01-08-02/21/27 od 01.06.2021. godine i Javni natječaj za prodaju nekretnina javnom dražbom KLASA: 944-01/20-01/0150, URBROJ:2137/01-08-02/1-21-40 od 15.12.2021. godine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada i u Glasu Podravine i Prigorja. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-547 i 048/279-523.

 

KLASA: 944-01/22-13/0001

URBROJ: 2137-1-08-02/2-22-3

Koprivnica, 16.03.2022.

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice