HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 17. i 28. stavak 2. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj- 3/16., 1/17., 2/17). i 9/19.),  članka 3. i 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2020. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/19.), i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina javnom dražbom

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice, i to:

  1. oranica Pri Svetom Duhu Koprivnica udio ½ k.č.br. 13488, ukupne površine 1054, zkul. 1853, k.o. Koprivnica. Suvlasnički udio ½ nekretnine prodaje se po početnoj cijeni od 7.075,80 kuna. Jamčevina iznosi 707,00 kuna,
  2. suvlasnički udio 1/2 šume-šikare u Močilama, k.č.br. 12846/2, površine 1843 m2, zk.ul. 4674,  o. Koprivnica,  po početnoj cijeni od 30.176,60 kuna. Jamčevina iznosi 3.000,00 kuna,
  3. dio dvorišne zgrade površine 25,45 m2 koja se nalazi u Koprivnici, Varaždinska cesta 35, sa pripadajućim zemljištem, vanknjižno vlasništvo Grada Koprivnice, izgrađeno na k.č.br. 49, ukupne površine 598 m2, zk.ul. 2624, k.o. Koprivnica. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.) za prostor koji je predmet prodaje nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Dvorišna zgrada dio koje je predmet prodaje nema akt o legalnosti gradnje, niti je podnesen zahtjev za legalizaciju. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 10.446,27 kuna. Jamčevina iznosi 1.000,00 kuna,
  4. kuća i dvorišna kuća te dvor u Koprivnici, Varaždinska cesta 42 u udjelu ½ sve na k.č.br. 1349/1), ukupne površine 705 m2, zk.ul. 1852, k.o. Koprivnica. Za kuće izdano je Rješenje o izvedenom stanju kao dokaz legalnosti građevina. Energetskim certifikatom kuće su razvrstane u G energetski razred. Suvlasnički udio ½ nekretnine prodaje se po početnoj cijeni od 122.040,00 kuna. Jamčevina iznosi 12.000,00 kuna,
  5. oranica u Reki, Starogradska ulica, k.č.br. 197/2 površine 6137 m2, zk.ul. 2435, k.o. Reka. Nekretnina je opterećena zalogom 1574/2006 u korist Croatia banke. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 144.900,00 kuna. Jamčevina iznosi 14.490,00 kuna,
  6. stambena i gospodarska zgrada, vinograd, voćnjak i dvorište u Ulici Rečko polje kbr. 165, k.č.br. 1489, ukupne površine 2365 m2, zk.ul. 144, k.o. Reka. Zgrade nemaju uporabnu dozvolu ali je izdata građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/96-01/97, Urbroj: 2137-04-96-3.  Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13., 20/17. i 39/19)  za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Nekretnina je opterećena zalogom  5052/10 u korist Republike Hrvatske koji se  Grad Koprivnica obavezuje brisati o svojem trošku. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 75.420,00 kuna. Jamčevina iznosi 7.542,00 kuna,
  7. Suvlasnički udio ½ kuće i dvora u Koprivnici, Varaždinska cesta 113B, k.č.br. 10867/3, ukupne površine  649 m2, zk.ul. 4585, k.o. Koprivnica. Nekretnina nema akt legalnosti  odnosno uporabljivosti niti je podnesen zahtjev za legalizaciju Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.)  za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 82.350,00 kuna. Jamčevina iznosi 8.235,00 kuna,
  8. Kuća i dvor na Florijanskom trgu, Koprivnica, č.br. 833/4, ukupne površine 142 m2 i oranica na Florijanskom trgu, Koprivnica, k.č.br. 834/1, površine 164 m2, zk.ul. 1727, k.o. Koprivnica. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13., 20/17. i 39/19)  za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Nekretnina je opterećena zalogom  Z.808/07 u korist Erste&Steirmarkische  bank Rijeka. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 74.934,00 kuna. Jamčevina iznosi 7.493,00 kuna.

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

Zainteresirani natjecatelji nekretnine mogu uz prethodnu najavu razgledati svakog radnog dana od 08.00 sati do 12,00 sati.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na stjecanje nekretnina.

Nekretnine se prodaju javnom dražbom.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih nekretnina.

Prva javna dražba održat će se 26. veljače 2020. godine (srijeda) s početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za nekretnine koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, počevši od mjeseca ožujka 2020.  godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

-dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe), ili osobne podatke za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine (ime i prezime, adresa i OIB).

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili iznimno kreditom banke u roku 90 dana. U posebno opravdanim slučajevima  na osnovi posebno podnesenog zahtjeva kupcu se može odobriti isplata kupoprodajne cijene u više mjesečnih obroka ali ne više od dvanaest mjeseci. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

Iznimno se kupcu kupoprodajnim ugovorom može nekretnina predati u posjed i prije isplate kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može  odustati od prodaje i poništi javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor  gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama  i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

Javni natječaj KLASA: 944-01/19-01/0010, URBROJ: 2137/01-08-02/2-18-19-12, objavljenom u Glasu Podravine i Prigorja od 02. 08. 2019. godine i Javni natječaj KLASA: 944-01/20-01/0008, URBROJ: 2137/01-08-02/2-19-6, objavljen u Glasu Podravine i Prigorja od 12. 04. 2019. godine se poništava.

 

KLASA: 944-01/20-01/0008
URBROJ: 2137/01-08-02/2-20-5
Koprivnica, 10.02.2020.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

 

 

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy