HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Koprivnice – Vježbenik/vježbenica

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Koprivnice, raspisuje

 JAVNI   NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Koprivnice:

–  Vježbenik/vježbenica – 1 izvršitelj/izvršiteljica, radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika/suradnice za službeničke odnose

UVJETI:

  • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
  • poznavanje  rada na računalu.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci).

Pored navedenih  uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Sukladno članku 14. stavku 3. alinejama 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) pravne struke na temelju ranijih propisa.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi  priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja te intervjua.  Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Grada Koprivnice naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja  i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Koprivnice Zrinski trg 1, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,
  • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ako je ostvareno radno iskustvo u trajanju kraćem od 12 mjeseci,
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  • dokaz o poznavanju rada na računalu  (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),
  • kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i presliku domovnice.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte,  isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: «Za natječaj – vježbenik»,  na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/13-01/06
URBROJ: 2137/01-08/1-14-5
Koprivnica, 2. siječnja 2014.

Pročelnica:
Dubravka Kardaš,dipl.iur.

Dokumenti

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice