HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice na radno mjesto: Voditelj Odsjeka za europske poslove i održivi razvoj

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice na radno mjesto:

VODITELJ ODSJEKA ZA EUROPSKE POSLOVE I ODRŽIVI RAZVOJ

– 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme

UVJETI:

 • magistar struke ili stručni specijalist s područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Odsjekom
 • aktivno znanje najmanje dva strana jezika sa područja Europske unije od kojih je jedan obavezno engleski
 • poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je u Koprivnici, Zrinski trg 1.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Koprivnice Zrinski trg 1, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, a ukoliko podnositelj prijave ne posjeduje navedene dokumente, može priložiti domovnicu)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ukoliko ga je podnositelj prijave položio
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 5 godina što se dokazuje slijedećim dokumentima:
 1. a) potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 2. b) potvrdom poslodavca ili drugim odgovarajućim dokazom (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje 5 godina a koje je evidentirano u evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potrebno je dostaviti dokaze iz točke a) i točke b))
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
 • dokaz o poznavanju dva strana jezika sa područja Europske unije od kojih je jedan obavezno engleski (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: «Za natječaj – voditelj Odsjeka za europske poslove i održivi razvoj»,  na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/16-01/0033
URBROJ: 2137/01-03-01/3-16-2
Koprivnica, 23. kolovoza 2016.

Pročelnik:
Darko Ledinski, prof.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice