HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Referent – komunalni redar

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.) pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice,  raspisuje

 JAVNI   NATJEČAJ

Za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent – komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

UVJETI:

 • srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, građevinske, prehrambene, ekonomske, prometne ili tehničke struke odnosno završena gimnazija
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit,
 • položen vozački ispit B kategorije
 • poznavanje  rada na računalu.

Pored navedenih  uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi  priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti  bitnih za obavljanje radnog mjesta putem pisanog testiranja te intervjua.  Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Grada Koprivnice naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja  i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Koprivnice Zrinski trg 1, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje godinu dana, a što se dokazuje slijedećim dokumentima – potrebno je dostaviti dokumente pod točkama a) i b):
  a) potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  b) ugovorom o radu, rješenjem o prijmu odnosno rasporedu na radno mjesto, potvrdom poslodavca i sl. iz kojih je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godinu
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu  (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i presliku domovnice.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte,  isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: «Za natječaj – REFERENT – KOMUNALNI REDAR»,  na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/15-01/0016
URBROJ: 2137/01-08-01/6-15-2
Koprivnica, 2. studenog 2015.

Pročelnica:
Maja Ištvan Krapinec, dipl.ing.arh.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice