HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za imenovanje pročelnika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice

KLASA: 112-01/18-02/0001
URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1
Koprivnica, 08.01.2018.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11. – u daljnjem tekstu: Zakon), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice

 

 1. Pročelnik Službe ureda gradonačelnika Grada Koprivnice,
  1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 1. Pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i opće poslove,
  1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 1. Pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove,
  1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 1. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
  1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 1. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje,
  1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 1. Pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 2. Pročelnik – rukovoditelj unutarnje revizije u Službi – Jedinici na unutarnju reviziju, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU

OPĆI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

 • punoljetnost i
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

POSEBNI UVJETI:

 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu

OBVEZNI POSEBNI UVJETI:

Radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • magistar struke ili stručni specijalist s područja društvenih ili tehničkih znanosti

Radno mjesto pod rednim brojem 2.

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

Radno mjesto pod rednim brojem 3.

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

Radno mjesto pod rednim brojem 4.

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne ili druge struke s područja društvenih ili humanističkih znanosti

Radno mjesto pod rednim brojem 5.

 • magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke

Radno mjesto pod rednim brojem 6.

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili geotehničke struke

Radno mjesto pod rednim brojem 7.

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana  od imenovanja.

Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je u Koprivnici, Zrinski trg 1.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Koprivnice Zrinski trg 1, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne knjižice a ukoliko podnositelj prijave ne posjeduje navedene dokumente, može se priložiti i domovnica)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ukoliko ga je podnositelj prijave položio
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 5 godina što se dokazuje slijedećim dokumentima:
  a) potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
  b) potvrdom poslodavca ili drugim odgovarajućim dokazom (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje pet godina a koje je evidentirano u evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potrebno je dostaviti dokaze iz točke a) i točke b)
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: «Za natječaj (navesti redni broj i naziv Upravnog tijela)»,  na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Gradonačelnik:
Mišel Jakšić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice