HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 1/17, 6/18 i 6/19) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2019./2020. od 23. 09. 2019. godine,  Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice u akademskoj godini 2019./2020.

 I.

 Grad Koprivnica stipendira redovne studente s područja grada Koprivnice na preddiplomskom i diplomskom studiju, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Koprivnice i to u neprekinutom trajanju od najmanje dvije godine.

II.

Stipendije studentima s područja grada Koprivnice u akademskoj godini 2019./2020. odobravat će se u iznosu od 550,00 kn mjesečno za studiranje u Republici Hrvatskoj, odnosno u iznosu od 1.100,00 kn za studiranje izvan Republike Hrvatske.

III.

Stipendije za studente s područja grada Koprivnice koji imaju utvrđeni invaliditet veći od 50%, u akademskoj godini 2019./2020. odobravat će se u iznosu od 800,00 kn mjesečno za studiranje u Republici Hrvatskoj, odnosno u iznosu od 1.600,00 kn mjesečno za studiranje izvan Republike Hrvatske.

IV.

U akademskoj godini 2019./2020. dodjeljivati će se deset (10) stipendija studentima za deficitarna zanimanja utvrđena po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Križevci KLASA: 103-02/18-01/23, URBROJ: 2141-35-08/1-19-03 od 10. siječnja 2019. godine.

Iznos stipendije odobravat će se u iznosu od 800,00 kn mjesečno i to za sljedeće sveučilišne studije:

 • medicina,
 • matematika,
 • fizika,
 • građevinarstvo,
 • strojarstvo,
 • glazbena umjetnost,
 • rehabilitacija,
 • logopedija,
 • psihologija,
 • engleski jezik,
 • farmacija,
 • njemački jezik,
 • rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
 • elektrotehnika,
 • hrvatski jezik i
 • dentalna medicina.

V.

Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Grada Koprivnice.

VI.

Natječaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice.

Na temelju provedenog natječaja Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice, utvrđuje Liste reda prvenstva za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice, na temelju koje gradonačelnik Grada Koprivnice donosi zaključak o dodjeli studentskih stipendija.

Konačan broj korisnika stipendija Grada Koprivnice za razne struke u  akademskoj godini 2019./2020. utvrdit će gradonačelnik Grada Koprivnice sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Koprivnice, a prema utvrđenoj Listi reda prvenstva.

VII.

Lista reda prvenstva utvrđuje se temeljem sljedećih kriterija:

 • vrsta studija,
 • godina obrazovanja,
 • uspjeh u prethodnom obrazovanju,
 • prihod po članu domaćinstva,
 • nadareni studenti odnosno nadareni učenici (za prvu godinu studija),

VIII.

Za sudjelovanje na natječaju, potrebno je priložiti dokumentaciju, i to kako slijedi:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se može podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Koprivnica, Zrinski trg 1A, dvorišna zgrada, soba broj 3 ili na web stranici Grada Koprivnice),
 2. Potvrdu o upisu na redovni preddiplomski ili diplomski studij u akademskoj godini 2019./2020. (s naznakom smjera i studijske grupe),
 3. a) studenti koji upisuju prvu godinu studija:
 • svjedodžbu završnog razreda srednje škole (preslika),
 • svjedodžbu o završnome radu (preslika, srednje i obrtničke škole),
 • svjedodžbu o državnoj maturi – obvezni dio (preslika),
 • potvrdu o položenim ispitima državne mature – obvezni dio (preslika, srednje i obrtničke škole),

b) ostali studenti:

 • prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini ili presliku indeksa uz predočenje istog,
 1. Presliku obje strane osobne iskaznice studenta,
 2. Uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,
 3. Potvrdu o prosječnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva za razdoblje od siječnja do lipnja tekuće godine (po službenoj dužnosti pribavlja Grad Koprivnica),
 4. Potvrdu o prosječnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva za razdoblje od siječnja do lipnja tekuće godine o čijim prihodima Ministarstvo financija Republike Hrvatske ne vodi evidenciju,
 5. Potvrdu kojom se dokazuje postignut uspjeh na natjecanjima (Državna natjecanja),
 6. Izjavu o broju članova domaćinstva (u sklopu molbe),
 7. Potvrdu Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice o plaćenim svim dospjelim potraživanjima od strane Grada Koprivnice za podnositelja molbe i sve članove njegovog domaćinstva (soba broj 20),
 8. Dokaze o statusu iz članka 15. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 1/17, 6/18 i 6/19)
  a) Rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti tražitelja stipendije,
  b) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije korisnik osobne invalidnine,
  c) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije korisnik doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu,
  d) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata,
  e) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sadrži postotak invaliditeta),
  f) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete civilne osobe s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više,
  g) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu,
  h) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete korisnika osobne invalidnine temeljem propisa koji reguliraju prava iz područja socijalne skrbi,
  i) Dokaz nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete samohranog roditelja (Izvod iz matice umrlih za umrlog roditelja ili Izvod iz matice rođenih (ime jednog roditelja),
  j) Potvrdu nadležnog tijela da u obitelji ima članova koji su redovni studenti,
  k) Potvrdu nadležnog tijela da se netko od roditelja prijavljuje na Zavod za zapošljavanje, Područni ured Koprivnica ili Potvrdu o radnom stažu HZMO-a ukoliko se osoba ne prijavljuje na Zavod za zapošljavanje,
  l) Potvrdu da je tražitelj stipendije korisnik zajamčene minimalne naknade,
 9. Potvrdu nadležnog tijela da je tražitelj stipendije volonter – odredbe članak 14. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 1/17, 6/18 i 6/19).

IX.

Prijave na natječaj primaju se u natječajnom roku – od 30. rujna 2019. godine do zaključno 31. listopada 2019. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, osobno u Upravni odjel za društvene djelatnosti, Zrinski trg 1A, dvorišna zgrada, soba broj 3 ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: kristina.jakupec@koprivnica.hr.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na službenoj web stranici Grada Koprivnice u roku od 60 dana od dana završetka javnog natječaja.

Za sve dodatne informacije – telefon: 048 279 519.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice